Nabór wniosków dla Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy). Wnioski mogą składać uprawnione instytucje tj.

  • publiczne służby zatrudnienia,
  • Ochotnicze Hufce Pracy,
  • agencje zatrudnienia,
  • instytucje szkoleniowe,
  • instytucje dialogu społecznego,
  • instytucje partnerstwa lokalnego

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie od 30 czerwca 2015 r. do 9 lipca 2015 r.

2015-06-08T11:43:25+00:00 Aktualności|