2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

 Na co można otrzymać dofinansowanie?

Udostępnienie informacji znajdujących się w zasobach publicznych oraz tworzenie i rozbudowa systemów teleinformatycznych służących upowszechnianiu dostępu do zasobów administracji publicznej, w ramach którego możliwe są do realizacji projekty polegające na:

 • budowie, przebudowie lub wyposażeniu inwestycyjnym regionalnych lub lokalnych centrów zarządzania sieciami,
 • budowie i wdrażaniu platform usług elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym,
 • archiwizacji danych, digitalizacji i cyfryzacji zasobów, otwarciu publicznych zasobów w celu ponownego wykorzystania,
 • uruchomieniu platform wymiany informacji pomiędzy podmiotami (administracja publiczna, przedsiębiorstwa, służby porządkowe i ratownicze oraz obywatelami) zapewniających bezpieczeństwo przesyłanych danych,
 • rozwoju elektronicznych platform usług administracji publicznej,
 • tworzeniu i rozbudowie systemów informacji przestrzennej (GIS),
 • inwestycjach w infrastrukturę służącą zwiększeniu stopnia cyfryzacji, komunikacji i bezpieczeństwa przechowywania danych (w tym projekty z zakresu: e-administracji, etc.),
 • rozwoju elektronicznych usług dla ludności – tworzeniu i wdrożeniu interaktywnych usług administracji elektronicznej w instytucjach publicznych,
 • podnoszeniu bezpieczeństwa świadczonych usług elektronicznych oraz wdrożeniu podpisu elektronicznego, elektronicznej pieczątki i innych sposobów uwierzytelniania form elektronicznych w instytucjach publicznych,
 • tworzeniu, rozwoju istniejących i wdrażaniu interaktywnych usług umożliwiających sprawny i bezpieczny dostęp do zasobów danych i informacji publicznej,
 • wdrożeniu elektronicznego obiegu dokumentów w instytucjach publicznych,
 • tworzeniu nowych, udostępnianiu i udoskonalaniu istniejących cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji w instytucjach publicznych,
 • tworzeniu interaktywnych systemów informacyjnych, w tym m.in. z zakresu turystyki i kultury, środowiska przyrodniczego (w tym monitoring środowiskowy) – projekty muszą mieć charakter e-usług świadczonych dla obywateli,
 • rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych, archiwalnych oraz zasobów wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, fototek, cyfrowych bibliotek itp.

Planowany nabór: od 30.07.2015 do 15.09.2015

2015-06-24T06:18:42+00:00 Aktualności|