Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

Celem szkolenia jest upowszechnianie wiedzy na temat możliwości zastosowania elementów prospołecznych na poszczególnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. klauzul społecznych przewidzianych w przepisie artykułu 22 ustęp 2 oraz przepisie art. 29 ustęp 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej zajmujących się zamówieniami [...]

Kwalifikowalność wydatków w nowej perspektywie w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami kwalifikowalności projektów i wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki czemu unikną błędów i nieprawidłowości. Szkolenie skierowane jest do osób, które przygotowują się do zarządzania projektami EFS, zarówno przedstawicieli jednostek publicznych, jak i sektora prywatnego. Ogólne warunki w zakresie kwalifikowalności wydatków Zasięg geograficzny kwalifikowalności Porównanie kwalifikowalności w [...]

Instrumenty inżynierii finansowej – 2014-2020

Celem szkolenia jest omówienie doświadczeń z wykorzystania obecnie dostępnych instrumentów inżynierii finansowej (JEREMIE; JESSICA; fundusze pożyczkowe; fundusze poręczeniowe; fundusze gwarancyjne) w kontekście planowanych do wprowadzenia instrumentów zwrotnych w perspektywie 2014-2020. Pracownicy instytucji, które wdrażały instrumenty inżynierii finansowej w przeszłości - pozwoli zapoznać się ze zmianami, które są liczne, przez co będzie pomocne w praktycznym zastosowaniu [...]

Procedura odwoławcza i negocjacje projektów w nowej perspektywie finansowania UE 2014-2020

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania protestów, odwołań od decyzji w sprawie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie, przygotowanie się do negocjacji zmian w złożonych projektach będących w trakcie oceny merytorycznej pracownicy wnioskodawców, których projekty zostały odrzucone i/lub skierowane do negocjacji. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata [...]

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020

jest zapoznanie uczestników z istotą pomocy publicznej oraz zasadami jej udzielania i dokumentowania na gruncie przepisów prawa polskiego i UE w nowym okresie programowania na lata 2014-2020. Poruszone zostaną również różnice między istniejącymi a nowymi zasadami udzielania pomocy. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników instytucji zaangażowanych w realizację programów finansowanych ze środków UE, podmiotów udzielających pomocy [...]

Studium wykonalności dla projektów UE – warsztaty

jest wprowadzenie uczestników do tematyki studium wykonalności, jego opracowania dla projektów w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz przedstawienie uwarunkowań procesu tworzenia i oceny dokumentu będącego elementem wniosku o dofinansowanie projektu z  dotacji europejskich zgodnie z wymaganiami instytucji wdrażających i zarządzających. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji samorządowej na każdym szczeblu, którzy w swojej pracy będą stykać [...]

Partnerstwo publiczno-prywatne w latach 2014-2020

jest przybliżenie zasad partnerstwa publiczno-prywatnego, jakie będą obowiązywać w nowym okresie programowania UE oraz przedstawienie możliwości, jakie dają tego rodzaju partnerstwa obydwu stronom. Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządowych na poziomie gmin i powiatów, które będą realizować inwestycje w partnerstwie z jednostkami niepublicznymi, tj. przedsiębiorcami. Partnerstwo publiczno-prywatne – szanse i wyzwania stojące przed [...]