Decyzje i czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym w sprawach meldunków i ewidencji ludności na tle praktyki i orzecznictwa ( nowelizacja Ustawy o Ewidencji Ludności od 01.01.2018 r)

Pracownicy zapoznają się z regulacjami ustawy o ewidencji ludności w kontekście dotychczasowego brzmienia. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje przepisów. Szczegółowe omówienie każdego etapu postępowania administracyjnego zwłaszcza przy wymeldowaniu. W trakcie szkolenia ponadto, omówione zostaną wszystkie czynności procesowe, jakie winny być wprowadzone do metryki sprawy. Wyjaśnione zostaną skutki niedopełnienia obowiązków w zakresie prowadzenia metryki oraz bezczynności lub przewlekłości postępowania.

Szkolenie dla pracowników urzędów gmin, miast (wydziały ewidencji ludności, urzędy stanu cywilnego)

Program szkolenia:

 1. Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności; wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego w formie elektronicznej oraz przez pełnomocnika.
 2. Elementy postępowania administracyjnego:
  • zasady postępowania – rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony, zasady równego traktowania i transparentności
  • wszczęcie postępowania – tryb i skuteczność dokonanych czynności,
  • bezczynność i przewlekłość, PONAGLENIE
  • doręczenia ze szczególnym uwzględnieniem doręczeń dla osób nieobecnych i nieznanych z miejsca pobytu oraz przebywających za granicą,
  • poświadczania za zgodność dokumentów – Nowe regulacje,
  • przedstawiciel dla osoby nieobecnej – procedura ustalania,
  • postępowanie dowodowe – zasady przesłuchiwania świadków i stron, oględziny,
  • decyzja administracyjna – składniki, nowe elementy pouczenia.
  • postępowanie odwoławcze, nowe zasady postępowania dowodowego w II instancji,
  • instytucja zrzeczenia się odwołania,
  • wzruszanie ostatecznych decyzji – stwierdzanie nieważności, wznowienie postępowania ,
 3. Zamieszkanie a pobyt stały – zakres pojęć, różnice.
 4. Etapy procesowe dokonywania czynności zameldowania.
  • składanie wniosku,
  • potwierdzanie przebywania w lokalu przez osobę uprawnioną,
  • pojęcie tytułu prawnego do lokalu,
  • potwierdzanie przebywania w lokalu przez organ administracji,
 5. Przesłanki wymeldowania osoby z pobytu stałego – zakres i okoliczności – Nowe brzmienie przepisów
  • strona postępowania,
  • przesłanki wymeldowania,
 6. Omówienie najczęściej powtarzających się uchybień na tle orzecznictwa naczelnego Sądu Administracyjnego

Warszawa 05.02.2018
Poznań 06.02.2018

Cena: 450 zł + VAT

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2018-01-03T09:18:10+00:00 Administracja|