Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Nabycie umiejętności lub ich doskonalenie w sprawach orzekania o prawach do dodatku energetycznego i mieszkaniowego oraz wyjaśnienie wątpliwości powstałych w praktyce.

Pracownicy ośrodków pomocy społecznej

I. NOWELIZACJA USTAWY-PRAWO ENERGETYCZNE

 • odbiorca wrażliwy energii elektrycznej, jakie wymagania,
 • definicja dodatku energetycznego,
 • wysokość dodatku energetycznego, kto ustala,
 • na jaki okres przyznaje się dodatek energetyczny,
 • zależność między decyzją o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego z powodu bieżących zaległości a decyzją o przyznanym dodatku energetycznym,
 • opłata skarbowa i podatek od dodatku energetycznego,
 • wzór wniosku o przyznanie dodatku energetycznego,
 • wzór decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego,
 • wzór wniosku o przyznanie dotacji na finansowanie wypłat dodatków energetycznych,
 • wzór rozliczenia dotacji na realizację wypłat dodatku energetycznego

II. ZASADY W SYSTEMIE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

 • kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego,
 • tytuły prawne, w tym dożywocie, umowa użyczenia,
 • rodzaje wydatków w zależności od tytułu prawnego do lokalu,
 • powierzchnia użytkowa lokalu,
 • wymagania dotyczące wnioskodawców będących właścicielami domów jednorodzinnych,
 • gospodarstwo domowe,
 • ustalanie dochodu dla obliczania dodatku mieszkaniowego,
 • wyjątki – świadczenia nie zliczane do dochodu,
 • dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny,
 • sposób obliczania dodatku mieszkaniowego, w tym ryczałtu,
 • wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego z powodu zaległości,
 • obowiązki zarządcy wynikające z przepisów w zakresie dodatków mieszkaniowych.

III. ZMIANY DEFINICJI DOCHODU DLA CELÓW DODATKU MIESZKANIOWEGO W USTAWIE „RODZINA 500 PLUS”

IV. OMÓWIENIE PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH DO USTAWY.

 • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych,
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania wywiadu środowiskowego wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.

V. ORZECZNICTWO NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO.

VI. ORZECZNICTWO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO.

VII. PRZYKŁADOWE PYTANIA NA KTÓRE ZOSTANIE UDZIELONA ODPOWIEDŹ:

 • Czy osobie zajmującej tymczasowe pomieszczenie na podstawie umowy najmu z gminą przysługuje dodatek mieszkaniowy?
 • Czy składkę zdrowotną płaconą przez Urząd Pracy za osobę bezrobotną uwzględnia się do dochodu przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy?
 • Czy wlicza się do dochodu dietę radnego lub dietę kierowcy?
 • Czy osobie samotnej mającej przyznane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności uprawnienie do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju przysługuje dodatkowa powierzchnia normatywna 15 m. kw.?
 • Czy zaległość w opłatach za mieszkanie z okresu przed złożeniem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego ma wpływ na przyznanie tego dodatku?
 • Czy wywiad środowiskowy jest obowiązkowy przed wydaniem każdej decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego?
 • Czy właścicielowi mieszkania do wydatków przyjmuje się fundusz remontowy wpłacany do wspólnoty mieszkaniowej?
 • Czy wysokość opłat za centralne ogrzewanie w mieszkaniach nie należących do gminy w spółdzielni mieszkaniowej porównuje się do opłat za centralne ogrzewanie w mieszkaniach należących do gminy?
 • Jak oblicza się ryczałt w przypadku braku instalacji centralnego ogrzewania, jeżeli wnioskodawca nie posiada rachunku za energię elektryczną, bo ma odłączoną?
 • Komu i w jaki sposób należy wypłacać dodatek mieszkaniowy?
 • Czy decyzja o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego powoduje wstrzymanie wypłaty dodatku energetycznego?
 • Czy przy każdym wniosku o przyznanie dodatku energetycznego należy załączać kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej?
 • Na jaki okres przyznaje się dodatek energetyczny?
 • Komu wypłaca się dodatek energetyczny?

Terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia.

300 zł netto / osoba *

Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób z jednej instytucji – rabat 10%

Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe.

*-Szkolenia dofinansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-10-24T06:35:46+00:00 Pomoc Społeczna|