Dofinansowanie unijne

Pierwszy konkurs dla perspektywy 2014-2020. WWPE – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 ogłosiła konkurs

Kto może składać wnioski – beneficjenci:

  • jednostki administracji rządowej
  • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy)
  • sądy i jednostki prokuratury
  • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna

Co może być przedmiotem dofinansowania unijnego:

Typ projektu I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych,

Typ projektu II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych.

Nabór wniosków o dofinansowanie od 27 lutego do 4 maja 2015 r. 

Maksymalny poziom dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych.

Źródło informacji: http://www.wwpe.gov.pl/

2015-04-07T06:55:07+00:00 Aktualności|