Dr Artur Bartoszewicz

Doświadczony wykładowca, doradca, konsultant w zakresie zarządzania dotacjami UE, ekspert ds. funduszy europejskich. W zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych, przygotowywania wniosków o dotacje, tworzenia biznes planów, studium wykonalności i analiz ekonomicznych współpracował m.in. z Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, oraz z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej, Ekspert ds. funduszy europejskich – Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN. Doradca ds. funduszy europejskich z 9-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzenia dotacjami, w tym pisania wniosków o dotacje ze funduszy UE, biznesplanów oraz studium wykonalności; analiz finansowych; monitoringu; ewaluacji; prowadzenia warsztatów szkoleniowych; seminariów i szkoleń; zarządzania projektami zgodnie z regułami UE; składania aplikacji i opracowywania odpowiedzi na TOR; analiz i ocen studiów wykonalności. Członek zespołów roboczych przy ministerstwach zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich w latach 2004-2006 oraz przygotowujących zadania na 2007-2013. Członek Komitetów Monitorujących programami na lata 2004-2006 oraz 2007-2013. Ekspert z listy krajowej Ministra Rozwoju Regionalnego w dziedzinie umacniania społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych; poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; szkolnictwo wyższe w ramach PO Kapitał Ludzki, oceny wniosków m.in. dla MRR, MPiPS i MNiSzW. Trener przygotowujący administracje w ramach systemu wdrażania, w tym członków Komisji Oceny Projektów instytucji systemu wdrażania funduszy unijnych, z tematyki: pomocy publicznej, monitoringu, sprawozdawczości, pomocy technicznej, przygotowania projektów, oceny projektów, podpisywania umów itd.

2015-03-17T12:47:20+00:00 Wykładowcy|