Efektywne kierowanie zespołem i projektem – umiejętności i narzędzia sprawnego menadżera

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom szerokiej wiedzy i umiejętności z obszaru efektywnego zarządzania zespołami, w tym w szczególności w obszarze

W efekcie dwudniowe szkolenie pozwala nabyć umiejętności w obszarze:

 • zasad kierowania i funkcjonowania efektywnych zespołów pracowniczych
 • wykorzystania indywidualnego potencjału członków zespołu przez poznanie technik rozpoznawania ról zespołowych i indywidualnych metod motywowania
 • rozpoznawania i rozwiązywania kryzysów i konfliktów w zespole
 • planowania zadań i realizacji wspólnych celów i zespołowego rozwiązywania problemów
 • wykorzystania zarządzania przez cele ( MBO) i pracy projektowej
 • zaplanowania i monitorowania projektu, celów i rezultatów
 • komunikacji wewnątrz i na zewnątrz zespołu projektowego
 • poznanie technik i narzędzi zarządzania projektami.
 • skutecznego wykorzystania narzędzi zarządzania, przywództwa, motywowania
 • delegowania zadań, komunikacji, wyznaczania celów, monitoringu pracy zespołu
Menedżerowie oraz kadra kierownicza
 • Struktura zespołów w powiązaniu ze specyfiką celów, faz rozwoju zespołu i ról zespołu
 • Gwiazdy i czarne owce zespołu. Przyczyny kryzysu i konsekwencje zmian w zespole.
 • Test na profil ról zespołowych
 • Rola kierownika w zespole i jego wpływ na efektywność realizacji celów zespołowych
 • Style zarządzania i ich związek ze strukturą organizacyjną.
 • Analiza indywidualnego stylu zarządzania
 • Szczegółowa analiza metod, którymi można style nieefektywne przekształcić w efektywne.
 • Zarządzanie sytuacyjne.
 • Złote zasady kierownika zespołem
 • Błędy kierownika w zarządzaniu zespołem i ich konsekwencje.
 • Pogłębiona metoda wzmacniania własnego potencjału kierowniczego.
 • „Okno JOHARI” – zarządzanie nowym zespołem
 • Zespół: role i normy zespołowe, wspólny cel, reguły grupowe, normy i sankcje.
 • Zasady i rola ćwiczeń team buildingowych. Ryzyka i pułapki ćwiczeń team buildingowych.
 • Cele i wspólne obszary członków zespołu
 • Motywowanie członków zespołu, motywowania całego zespołu i sposoby automotywacji kierownika. Motywacja płacowa i pozapłacowa. Motywatory pozapłacowe i ich siła. Komunikaty motywujące.
 • Rozmowy oceniające – skuteczność i celowość w kształtowaniu pożądanych postaw i zachowań członków zespołu
  Konstruktywna krytyka i pochwała jako narzędzie motywujące pracowników
 • Motywacja do działania i jej związek z umiejętnością wyznaczania celów
 • Test analizujący indywidualny poziom motywacji
 • Metoda SMART, szczegółowa analiza, ćwiczenie z wyznaczania celów
 • Analiza SWOT w procesie planowania i realizacji celów
 • Schemat Gantta w procesie realizacji celów strategicznych
 • Efektywne wyznaczanie celów a skuteczność ich osiągania
 • Interpersonalne zasady monitorowania realizacji celów
 • Emocje w procesie realizacji zadań i celów oraz w podejmowaniu decyzji
 • Narzędzia wspomagające planowanie i osiąganie celów – metoda ALPEN, Analiza SWOT.
 • Kary i nagrody w procesie osiągania celów
 • Misja, wizja, cele strategiczne i operacyjne w organizacji

Terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia.

Cena: 550 zł netto + VAT

Przy zgłoszeniu 2 osób lub więcej przewidziane rabaty.
W cenie: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe i lunch. Cena nie obejmuje kosztów noclegu i parkingu.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-12-12T13:45:55+00:00 Biznes i Zarządzanie|