Egzekucja nienależnie pobranych świadczeń

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy praktycznej z zakresu przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w tym w szczególności przebiegu postępowania egzekucyjnego oraz środków obrony podejmowanych przez dłużnika.

Pracownicy zajmujący się dochodzeniem należności. Adresatami szkolenia są pracownicy odpowiedzialni za nadzór merytoryczny nad prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń.

 1. Obowiązek dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych, wypłaconych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych
  • moment powstania obowiązku
  • zasady i terminy wysyłania upomnień
 2. Przedstawienie przykładowej procedury dochodzenia zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego
 3. Procedura dochodzenia zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500 +.
 4. Rozłożenie na raty i umorzenie świadczeń a egzekucja administracyjna
 5. Co stanowi tytuł egzekucyjny przy egzekucji świadczeń rodzinnych
 6. Procedura wydawania decyzji o obowiązku zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w świetle przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 7. Świadczenia nienależnie pobrane wypłacone na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program Rodzina 500 plus jako przedmiot egzekucji administracyjnej.
 8. Rodzaje decyzji zobowiązujących do zwrotu świadczeń/ wydatków na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych, pomocy społecznej, pomocy osobom uprawnionym do alimentów (w tym postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych), o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o systemie oświaty, o dodatkach mieszkaniowych oraz o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program Rodzina 500 plus.
 9. Zwrot świadczenia wychowawczego , świadczeń rodzinnych oraz innych świadczeń wypłaconych na skutek błędu podmiotu realizującego świadczenia.
 10. Egzekucja administracyjna a egzekucja sądowa.
 11. Tytuł wykonawczy
  • nowe przepisy dotyczące tytułów wykonawczych.
  • aktualne wzory tytułów wykonawczych
  • zasady wystawiania tytułów wykonawczych według nowych zasad
 12. Egzekucja w stosunku do osób nieobecnych, nieznanych z miejsca pobytu i osadzonych w zakładach karnych.
 13. Obowiązki i uprawnienia wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym według znowelizowanej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – nowe obowiązki wójta jako wierzyciela.
 14. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.
 15. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych.
 16. Stosowanie przepisów kpa w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia.

300 zł netto / osoba*

Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób z jednej instytucji – rabat 10%

Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe.

*- Szkolenia dofinansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-10-24T06:36:43+00:00 Pomoc Społeczna|