Gdzie kończy się konflikt a zaczyna mobbing?

Wypracowanie planu działań do wdrożenia we własnej firmie/instytucji, efektywną implementację wypracowanych rozwiązań oraz rozwój własny uczestników.

Menedżerowie i kierownicy oraz pracownicy działów kadr i HR.

Metody/techniki/narzędzia, stosowane podczas warsztatów:

 • Mini wykłady – w ilości niezbędnej
 • Ćwiczenia indywidualne, w parach, w grupie
 • Analiza przypadków
 • Odgrywanie scenek – sytuacje trudne w pracy Uczestników
 • Testy, które dostarczają Uczestnikom niezbędnej wiedzy na własny temat
 • Dyskusje kontrolowane
 • Przykłady i trudne przypadki z życia zawodowego uczestników

Plan szkolenia

Wstęp

 • Definicja pojęcia konfliktu – jak rozumiemy konflikt;
 • Identyfikacja obiektywnych i subiektywnych sytuacji konfliktowych.

 Definicja dyskryminacji i mobbingu:

 • Dyskryminacja bezpośrednia
 • Dyskryminacja pośrednia
 • Mobbing

Zjawisko konfliktu, dynamika konfliktu

 • Natura konfliktu i jego rodzaje;
 • Możliwe źródła konfliktu w organizacji;
 • Style zarządzania a powstawanie konfliktów;
 • Mechanizmy powstawania konfliktów;
 • Fazy i dynamika rozwoju sytuacji konfliktowych – ze wskazaniem momentów, kiedy najłatwiej zatrzymać lub przerwać konflikt;
 • Przeszkody (osobowościowe i organizacyjne) w radzeniu sobie z konfliktem;
 • Zachowania w konflikcie;
 • Reakcje ludzi na konflikt.

 Typowe działania mobbingowe

 • wybrane klasyfikacje działań mobbingowych
 • manipulacje w mobbingu – zarys problemu

 Konflikty interpersonalne vs. konflikty o znamionach mobbingu

 • Konflikt a mobbing – główne różnice
 • Diagnoza sytuacji konfliktowych o znamionach mobbingu
 • Kiedy i w jaki sposób konflikt przekształca się w mobbing
 • Mechanizm rozwoju zjawiska i fazy mobbingu

Osobowość mobbera, osobowość ofiary

 • Cechy charakterystyczne mobberów
 • Cechy charakterystyczne ofiar

 Techniki rozwiązywania konfliktów

 • Afiliacja a asertywność jako wyznaczniki stylów postępowania (zachowań)
  w sytuacjach konfliktowych;
 • Style rozwiązywania konfliktów – diagnoza stylów rozwiązywania konfliktów;
 • Czynniki sprzyjające konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów;
 • Komunikacja w sytuacji konfliktowej (zbieranie informacji, przedstawianie propozycji i rozwiązań, prowadzenie dyskusji, sprowadzanie dyskusji
  do poziomu faktów);
 • Radzenie sobie z manipulacjami (demaskowanie i przeciwdziałanie manipulacji, sposoby reagowania
  na agresywne zachowanie);
 • Strategie kierowania konfliktem – specyfika doboru taktyki działania
  do sytuacji i konsekwencje obranej strategii;

Reagowanie na przejawy mobbingu

 • Sposoby identyfikowania sytuacji
 • Reagowanie na różne zachowania osoby przejawiającej tendencje do bycia mobberem
 • Identyfikowanie konfliktów i sposoby wczesnego reagowania na  potencjalne skutki konfliktów
 • Mechanizmy obronne
 • Komunikacja perswazyjna i jej rola w sytuacjach lobbingowych
 • Komunikacja niewerbalna w sytuacjach trudnych
 • Zachowania asertywne
 • Reagowanie na fałszywe alarmy oraz nadużycia w zakresie oskarżeń o stosowanie mobbingu

Profilaktyka antymobbingowa: wartości, asertywna komunikacja i informacja zwrotna 

 • Komunikat JA: asertywne wyrażanie wprost swoich odczuć, ich przyczyn i oczekiwań zmiany
 • Perspektywa TY i MY: poznawanie perspektywy partnerów komunikacyjnych
 • Zasady i sposoby udzielania asertywnej informacji zwrotnej

Procedury unikania mobbingu:

 • Postanowienia regulaminów pracy i płacy, regulaminów wynagradzania
 • Wewnętrzna polityka antymobbingowa
 • Monitorowanie panujących w firmie procedur i zwyczajów

 Zapobieganie zjawisku mobbingu

 • Kultura organizacyjna oraz relacje w zespole – identyfikowanie czynników sprzyjających powstawaniu zjawisku
 • Zachowania oraz relacje pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu
 • Działania praktyczne zapobiegające zjawisku

Posumowanie szkolenia

Działania po-szkoleniowe  (mające na celu efektywną implementację wypracowanych rozwiązań oraz rozwój własny uczestników)

 1. Wypracowanie planu działań do wdrożenia
 2. Indywidualnych zadania rozwojowe dla uczestników

5-6 luty 2018 Warszawa

890 zł + VAT

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2018-01-02T13:31:54+00:00 Biznes i Zarządzanie|