Gospodarka odpadami – 2017

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników związanej z gospodarką odpadami w zakresie teoretycznym i praktycznym. Uczestnicy ugruntują wiedzę już posiadaną i nabędą nową oraz będą umieli zastosować przepisy prawa powszechnie obowiązujące w zakresie gospodarowania odpadami.
 1. Uregulowania prawne: przegląd podstawowych przepisów unijnych i krajowych
 2. Zakres regulacji ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz.U.2013.21 ze zm.)
 3. Definicje związane z gospodarką odpadową
 4. Katalog odpadów oraz zasady klasyfikacji odpadów
 5. Odpady niebezpieczne – rodzaje, właściwości i przesłanki uznania za odpad niebezpieczny
 6. Obowiązki posiadacza i wytwórcy odpadów
 7. Produkt uboczny i utrata statusu odpadów
 8. Ogólne zasady gospodarki odpadami, w tym hierarchia sposobów postępowania,
 9. Plany gospodarki odpadami – krajowy i wojewódzkie
 10. Uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami, w tym na wytwarzanie, transport i przetwarzanie odpadów oraz rejestr
 11. Ewidencja i sprawozdawczość w gospodarce odpadami
 12. Przepisy karne i administracyjne, w tym sankcje
 13. Zakres regulacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.2016.250)
 14. Zadania jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
 15. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych
 16. Obowiązkowe poziomy recyklingu
 17. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
 18. Obowiązki właścicieli nieruchomości
 19. Odbieranie odpadów komunalnych, w tym opłaty za gospodarowanie odpadów, deklaracja śmieciowa i egzekucja opłaty
 20. Sprawozdawczość i analizy, w tym roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – przykładowe sprawozdania
 21. Odpowiedzialność administracyjna: kary, zagadnienia kontrolne, w tym kontrole prowadzone przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
Szkolenie prowadzone będzie metodą wykładowo-warsztatową, wraz z odwołaniem się do przykładów, wytycznych oraz rozstrzygnięć organów sądowo-administracyjnych.

Warszawa 09-10.10.2017

(16 godzin szkoleniowych)

Dodatkowe terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia

890 zł netto

Przy zgłoszeniu 2 osób lub więcej przewidziane rabaty.

Cena obejmuje: szkolenie w formie warsztatu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, lunch.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Miasto i terminy:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-06-07T11:37:42+00:00 Administracja|