Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

Celem szkolenia jest upowszechnianie wiedzy na temat możliwości zastosowania elementów prospołecznych na poszczególnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. klauzul społecznych przewidzianych w przepisie artykułu 22 ustęp 2 oraz przepisie art. 29 ustęp 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej zajmujących się zamówieniami publicznymi – osób przygotowujących postępowania, kierowników jednostek zobowiązanych stosować ustawę PZP

 1. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne – charakterystyka, regulacje prawne i możliwości ich praktycznego zastosowania,
 2. Unijne i krajowe uregulowania prawne w zakresie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych:
  • przepisy obowiązujące,
  • aspekty społeczne w nowych dyrektywach,
 1. Klauzule społeczne w polskim prawie zamówień publicznych – definicja, podstawy prawne, rodzaje, charakterystyka, uwarunkowania,
 2. Zasady sporządzania opisu przedmiotu zamówienia związane z realizacją zamówienia, dotyczące zastosowania klauzul społecznych
 3. Wymagania związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 4. Wymagania związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych bezrobotnych ,
 5. Wymagania związane z zatrudnieniem osób o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym,
 6. Klauzula społeczna zamknięta
 7. Treść SIWZ w sytuacja stosowania klauzul społecznych
 8. Sposób dokumentowania realizacji zamówienia z zastosowaniem klauzul społecznych – zagadnienia związane z ochroną danych osobowych ,
 9. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań w ramach klauzul społecznych,
 10. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań dotyczących klauzul społecznych
 11. Aspekty społeczne jako kryterium oceny ofert
 12. Etapy przygotowania i realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zamówień poniżej kwoty 30 000 euro netto z klauzulą społeczną.
 13. Przykłady dobrych praktyk w zakresie uwzględniania aspektów i klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, udzielanych przez polskie instytucje zamawiające, przykładowe wzory zapisów dotyczących stosowania poszczególnych klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia poniżej i powyżej kwoty 30 tys. euro netto.

Dodatkowe terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia

490 zł netto/osoba*

Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe i lunch.

Cena nie obejmuje kosztów noclegu i parkingu.

*Szkolenia dofinansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-10-23T15:10:14+00:00 Fundusze Europejskie 2014-2020|