KPA – stosowanie przepisów znowelizowanych w roku 2017

Zdobycie wiedzy nt. nowych regulacji w KPA,  które wejdą w życie od 1 czerwca 2017 r.

Pracownicy i kierownicy ośrodków pomocy społecznej oraz centrów pomocy rodzinie.

 • Cel nowelizacji Kpa określony przez ustawodawcę. Zakres wprowadzanych zmian
 • Stosowanie dotychczasowych zasad postępowania administracyjnego w powiązaniu z nowymi zasadami wprowadzonymi nowelizacją
  • nowa zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony (przyjazna interpretacja przepisów)
  • zasada proporcjonalności
  • zasada bezstronności organu
  • zasada równego traktowania
  • zasada pewności prawa
  • zasada współdziałania organów dla dobra postępowania
  • zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych
  • zasada dwuinstancyjności modyfikowana przez przepis szczególny
 • Nowe obowiązki organu administracji w realizacji zasad ogólnych. Nowe pouczenia. Obowiązek poinformowania strony o niespełnieniu warunków do uwzględnienia jej żądania przed wydaniem decyzji odmownej
 • Załatwianie spraw w sytuacji bezczynności organu lub przewlekłości prowadzenia postępowania
  • nowa instytucja ponaglenia
  • odpowiedzialność urzędników
 • Prowadzenie postępowania wyjaśniającego
  • doprecyzowanie terminów w Kpa
  • wezwanie do usunięcia braków formalnych w powiazaniu z nowymi zasadami ogólnymi postępowania
  • doprecyzowanie doręczeń pism między organami
  • doręczenia przez obwieszczenie
  • poświadczanie za zgodność z oryginałem
  • wprowadzenie możliwości dokonywania uzgodnień przez organy w czasie wspólnego posiedzenia oraz zasad współpracy z europejskimi organami administracji
 • Nowa instytucja mediacja administracyjna
 • Znowelizowana instytucja ugody administracyjnej
 • Likwidacja postępowania dwuinstancyjnego w niektórych kategoriach spraw
 • Prowadzenie postępowania odwoławczego – skutki dla organów I instancji
 • Ograniczenie możliwości wydawania decyzji uchylającej sprawę do ponownego rozpatrzenia
  • wskazanie interpretacji prawa
  • możliwość zaskarżania decyzji do Sądu decyzji kasatoryjnej w przyspieszonym trybie
  • zmiana instytucji wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • Wydawanie decyzji administracyjnej. Sporządzanie decyzji administracyjnych z uwzględnieniem zasad ogólnych Kpa. Prawidłowe uzasadnienie decyzji uznaniowych, decyzji pozytywnych dla strony, decyzji odmownych. Doprecyzowanie elementów składowych decyzji.
 • Zrzeczenie się prawa do odwołania – pouczenia i skutki zrzeczenia
 • Nowe postępowanie w Kpa – postępowanie uproszczone
 • Nowe postępowanie w Kpa – milczące załatwienie sprawy
 • Nowe regulacje w Kpa dot. nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej oraz udzielania ulg w jej wykonaniu
 • Przepisy przejściowe, wejście w życie nowych regulacji

Poszerzenie wiedzy m.in. na temat nowych regulacji dot. mediacji administracyjnej, ugody administracyjnej, nowych pouczeń kierowanych do stron, stosowania zasad ogólnych w prowadzonych  postępowaniach,

Warszawa – 20.11.2017

330 zł netto*/osoba

Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe.

* – Szkolenia dofinansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Miasto i terminy:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-10-23T14:48:36+00:00 Administracja|