KPA w obszarach zabezpieczenia społecznego

Zapoznanie uczestników z nowymi regulacjami w Kodeksie Postępowania Administracyjnego w obszarach zabezpieczenia społecznego: ustawa o pomocy społecznej ustawa o świadczeniach rodzinnych , ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów-praktyczne stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego rewolucyjne zmiany od 1 czerwca 2017 r.

Pracownicy i kierownicy ośrodków pomocy społecznej oraz centrów pomocy rodzinie.

 • Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego w tym NOWA ZASADA– rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony, nowe znaczenie zasady współdziałania organów; zasady pogłębiania zaufania obywateli oraz ugodowego załatwiania spraw
 • Postępowanie wyjaśniające NOWE REGULACJE dotyczące
  1. załatwiania spraw w sytuacji bezczynności organu bądź przewlekłości prowadzenia postępowania;
  2. doręczeń pism
  3. terminów- doprecyzowanie
  4. postępowania dowodowego – poświadczanie za zgodność odpisów dokumentów z oryginałem;
  5. nowe regulacje dotyczące obowiązków i uprawnień organu, jak i stron w zakresie możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
  6. mediacja administracyjna
  7. wprowadzenie posiedzenie w trybie współdziałania– nowa regulacja umożliwiająca przyspieszenia zajęcia stanowiska, opinii lub zgody przez inny organ, dla której wzorem jest rozprawa administracyjna
 • Wydawanie decyzji pozytywnych i odmownych, zakończenie postępowania NOWE REGULACJE
  1. Procedura sporządzania decyzji
  2. Doprecyzowanie elementów składowych decyzji
  3. rozszerzenie ugody administracyjnej
  4. wprowadzenie milczącego załatwienia sprawy
  5. wprowadzenie postępowania uproszczonego
  6. zrzeczenie się prawa do odwołania
 • Postępowanie odwoławcze –sprzeciw od decyzji kasatoryjnej
 • Postępowania uproszczone
 • NOWE REGULACJE w kpa dotyczące
  1. zasad nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej lub udzielania ulg w jej wykonaniu
  2. wprowadzenie europejskiej współpracy administracyjnej
  3. wprowadzenie zmiany w zakresie opłat i kosztów postępowania

Terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia

360 zł netto/os

Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-10-24T06:26:34+00:00 Pomoc Społeczna|