KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2017 2016-12-07T11:51:01+00:00

Szanowni Państwo, zapraszamy do współpracy w zakresie realizacji szkoleń finansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy i jaki jest jego cel?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to instrument polityki rynku pracy dedykowany pracodawcom i osobom pracującym. Jego główny cel nakierowany jest na zapobieganie utraty zatrudnienia przez osoby pracujące, poprzez zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy firm. KFS daje możliwość finansowania kształcenia w zakresie dopasowania kompetencji pracodawców i pracowników do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki, wspomaga przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności.

Jakie jest źródło finansowania KFS?

KFS to wydzielona część środków Funduszu Pracy. Dysponentem KFS jest minister właściwy do spraw pracy, który ustala ogólnokrajowe priorytety wydatkowania tychże środków i proponuje sposób ich podziału.

Kto może wystąpić o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt. 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Uwaga: środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Na jakie działania można przeznaczyć środki KFS?

Finansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników oznacza, że środki KFS (zgodnie z art. 69a ust. 2 pkt. 1) można przeznaczyć na:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W jakim zakresie pracodawca może sfinansować koszty kształcenia ustawicznego w ramach KFS?

Pracodawca może otrzymać z KFS środki na sfinansowanie:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego,, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

MIKROPRZEDSIĘBIORCY

Wielkość dofinansowania

100%

Maksymalna kwota dofinansowania na osobę

11 562 zł

Wkład własny

0 zł

Maksymalna kwota przeznaczona na szkolenie na osobę

11 562 zł

POZOSTAŁE PODMIOTY

Wielkość dofinansowania

80%

Maksymalna kwota dofinansowania na osobę

11 562 zł

Maksymalna kwota wkładu własnego na osobę

2 891 zł

Maksymalna kwota przeznaczona na szkolenie na osobę

14 453 zł

Uwaga: mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

W jaki sposób pracodawca może ubiegać się o przyznanie środków KFS?

Pracodawca planujący zorganizowanie kształcenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Wniosek może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej. Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostawia się do decyzji pracodawcy.

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017

 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978).
Koordynatorzy:
Ilona Książek – tel.: 510 160 090, e-mail: i.ksiazek@global.waw.pl
Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl