Kurs Urzędnik Mianowany 2018

istock_000001146718small

Podobnie jak w latach ubiegłych, zapraszamy na Kurs Przygotowujący do Egzaminu na Urzędnika Mianowanego.
W edycji 2016 proponujemy wiele nowych rozwiązań mających jeszcze bardziej pomóc naszym uczestnikom zdać egzamin i uzyskać mianowanie, są to m.in.:
 • Facebook – www.facebook.com/global.szkolenia Szkolenia z Global Training Centre – każdego dnia nowe zagadnienie z modułu wiedzy lub umiejętności. Polub nasz profil, aby być na bieżąco.
 • Próbny egzamin na urzędnika mianowanego w wersji on-line (platforma e-learningowa)
 • 60 godzin modułu umiejętności i aż 116 godzin całego kursu
 • Ulepszona platforma e-learningowa
 • Nowi, jeszcze lepsi prowadzący
 • Kursy odbywają się w centrum miast.
W zeszłorocznym egzaminie uczestnik naszego kursu uzyskał pierwsze miejsce !
Celem kursu jest przygotowanie pracowników służby cywilnej do egzaminu państwowego na urzędnika mianowanego.

Kurs prowadzi zespół ekspertów w dziedzinach będących przedmiotem egzaminu, są to sprawdzeni wykładowcy, praktycy w swojej dziedzinie, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu kursów przygotowujących do egzaminu. Wśród naszych ekspertów znajdziecie Państwo; dyplomowanych psychologów PTP, specjalistów w zakresie testów badających umiejętności rozwiązywania problemów, analizy i wykorzystania informacji, logików, prawników i ekspertów w dziedzinie administracji i finansów publicznych, urzędników urzędów centralnych i ministerstw, w tym osoby, które pracowały przy recenzowaniu egzaminów w latach ubiegłych.

Postępowanie kwalifikacyjne dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w służbie cywilnej składa się z dwóch części:

 • Części sprawdzającej wiedzę – egzamin obejmuje wybrane zagadnienia z prawa, administracji publicznej, finansów publicznych, polityki zagranicznej i organizacji międzynarodowych, organizacji i zarządzania oraz zagadnienia społeczne i ekonomiczne
 • Części sprawdzającej umiejętności takich jak umiejętność rozwiązywania problemów oraz umiejętność analizy i wykorzystania informacji.

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i zwiększyć możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy co roku zwiększamy zakres naszych usług dodatkowych, powiązanych z kursem.

Edycja 2013 r. – dodaliśmy do programu zajęć egzamin próbny oraz dostęp do platformy e-learning.

Edycja 2014 r. – kurs został wzbogacony o nowe opcjonalne dodatkowe elementy: techniki skutecznego zwalczania stresu egzaminacyjnego oraz techniki myślenia analitycznego z wykorzystaniem implikatur konwersacyjnych

Edycja 2015 r. – zaproponowaliśmy dodatkowe zajęcia zwiększające efektywność nabywania umiejętności: techniki szybkiego czytania oraz techniki szybkiego i efektywnego uczenia się i zapamiętywania.

Edycja 2016 r. – NOWOŚĆ! Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności przed kursem podczas egzaminu próbnego w wersji stacjonarnej lub on-line.

Zgodnie z art. 40 ustawy o służbie cywilnej o uzyskanie mianowania w służbie cywilnej może starać się osoba, która:

 • jest pracownikiem służby cywilnej;
 • posiada co najmniej trzyletni staż pracy w służbie cywilnej lub uzyskała zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed upływem tego terminu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od nawiązania stosunku pracy w służbie cywilnej;
 • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
 • zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej lub jeden z następujących języków obcych: arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński*;
 • jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony.

Przypominamy, że kandydat na Urzędnika Mianowanego musi posiadać dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie B2. Zapraszamy na kursy i egzaminy TELC (zdawalność w naszym Centrum – ponad 97%) – przejdź do TELC

Na bieżąco odpowiednio do zmian w prawie i zasadach przeprowadzanego egzaminu nasi eksperci aktualizują zakres tematyczny, materiały i formę prowadzenia zajęć.
W programie kursu uwzględniamy wnioski z zadań egzaminacyjnych z lat ubiegłych, w tym z roku 2016.

KURS PRZYGOTOWUJĄCY do EGZAMINU na URZĘDNIKA MIANOWANEGO:

Moduł wiedzy – 56 godziny

Moduł umiejętności – 60 godzin

System zajęć: weekendowy: soboty i niedziele

MODUŁ UMIEJĘTNOŚCI: Zajęcia w module umiejętności to 60 godzin zajęć.

Program kursu obejmuje pracę na testach psychologicznych badających umiejętności poznawcze, inteligencję, myślenie, umiejętność analizy i syntezy informacji, jak również wykorzystanie zadań tabelarycznych i metodykę doskonalenia myślenia logicznego.

W programie:

 • testy psychologiczne
 • narzędzia psychometryczne
 • testy badające inteligencję IQ
 • zadania tabelaryczne
 • zadania logiczne i matematyczne
 • elementy logiki prawniczej
 • arytmetyka użytkowa
 • elementy statystyki i rachunku prawdopodobieństwa

MODUŁ WIEDZY: Zajęcia w module wiedzy to 56 godzin zajęć.

Program obejmuje wszystkie zagadnienia będące przedmiotem egzaminu na urzędnika mianowanego. W szczególności:

 • Zagadnienia z prawa, administracji publicznej – 3 dni – 24 godz.
 • Finanse publiczne – 2 dni – 16 godz.
 • Polityka zagraniczna i organizacje międzynarodowe 1 dzień – 8 godz.
 • Znajomość podstawowych zagadnień społecznych i ekonomicznych 1 dzień – 8 godz.

W programie:

(Wszystkie wymienione poniżej teksty ustaw i traktatów do pobrania TUTAJ)

Prawo konstytucyjne
Ustawa z 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
Ustawa z 25 marca 1982 r. o Trybunale Stanu
Ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
Ustawa z 23 listopada 2002 r. o Sadzie Najwyższym
Ustawa z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli
Ustawa z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
Ustawa z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

Prawo administracyjne
Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
Ustawa z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Ustawa z 30 sierpnia 2002 – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Ustawa z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa z 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych

Finanse publiczne
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Koncepcja utworzenia urzędu Prokuratora Europejskiego

Prawo handlowe
Ustawa z 28 luty 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

Prawo gospodarcze
Ustawa z 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe
Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
Ustawa z 29 styczeń 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
Ustawa z 29 sierpień 1997 r. – Ordynacja podatkowa
Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
Ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

Prawo międzynarodowe
Ustawa z 4 luty 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
Ustawa z 13 marca 200 3 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Prawo cywilne
Ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
Ustawa z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze

Prawo konkurencji i ochrona konsumenta
Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Dane osobowe i ochrona informacji niejawnych
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
Ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Unia Europejska
Traktat o Unii Europejskiej
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Najważniejsze wydarzenia związane z Unią Europejską 2013-2015

Służba Cywilna
Ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
Ustawa z 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej

Zagadnienia społeczno-ekonomiczne
Polityka zagraniczna
Ekonomia
Organizacja i zarządzanie
Rachunkowość
Geografia i wiedza o współczesnym świecie
Dane statystyczne (aktualne na dzień egzaminu)

OPCJE DODATKOWE

Każdy uczestnik kursu uzyska bezpłatny dostęp do platformy cyfrowej, na której zostaną zamieszczone testy opracowane przez psychologów oraz zadania logiczno – matematyczne do samodzielnego opracowania

Oprócz tego oferujemy Państwu dodatkowe możliwości pracy z naszymi trenerami:

 • Indywidualne lekcje na testach psychologicznych
 • Indywidualne lekcje z logikiem
Zajęcia prowadzone są w formie wykładowo-warsztatowej.

W module wiedzy prowadzący wykorzystują autorskie prezentacje, aktualizowane podczas trwania kursu.

W module umiejętności wykorzystywane są testy przygotowane przez Pracownię Testów Psychologicznych oraz zbiór zadań matematycznych przygotowanych w oparciu o materiały z egzaminów z lat ubiegłych.

Po każdym module zostaną przeprowadzone krótkie testy sprawdzające wiedzę w danym zakresie, przygotowane przez prowadzących dany moduł.

Udostępniony zostanie test na inteligencję napisany przez Pracownię Testów Psychologicznych do rozwiązania na miejscu przy stanowisku komputerowym.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje dostęp do platformy e-learning’owej zawierającej dodatkowe nigdzie niepublikowane materiały, zadania i testy z modułu wiedzy i umiejętności.

Dodatkowo dla naszych słuchaczy w cenie kursu:

 • dostęp do testów umiejętności opracowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • dostęp do testów sprawdzających IQ oraz IE (inteligencję poznawczą i emocjonalną)
 • dostęp do platformy e-learning z zadaniami ćwiczącymi umiejętności sprawdzane na egzaminie
 • indywidualne konsultacje e-learningowe
 • testy psychologiczne
 • narzędzia psychometryczne
 • testy badające inteligencję IQ
 • zadania tabelaryczne
 • zadania logiczne i matematyczne
 • elementy logiki prawniczej
 • arytmetyka użytkowa
 • elementy statystyki i rachunku prawdopodobieństwa
 • testy słownikowe
 • testy ze stylistyki

PIERWSZE 10 OSÓB OTRZYMA 10% RABAT NA CAŁY KURS

Warszawa – 18.11.2017 (pobierz harmonogram– Grupa A) – zaktualizowany 28.12.2017

Kraków – 25.11.2017 (pobierz harmonogram – Grupa A)

Warszawa – 03.03.2018 (pobierz harmonogram – Grupa B) – zaktualizowany 28.12.2017

Kraków – 24.02.2018 (pobierz harmonogram – Grupa B) – zaktualizowany 28.12.2017

NAJWIĘKSZE DOŚWIADCZENIE, NAJNIŻSZA CENA

Moduł wiedzy – 56 godzin – 1200 zł netto
Moduł umiejętności – 60 godzin – 1200 zł netto
Pełen kurs = 2 moduły: wiedzy + umiejętności (116 godzin) – 2400 zł 1950 zł netto.

PAŹDZIERNIKOWA PROMOCJA!
W GRUPIE TANIEJ
Przy zgłoszeniu 2 osób – 1950 zł brutto/osoba
Przy zgłoszeniu 3 osób – 1900 zł brutto/osoba
Przy zgłoszeniu 4 osób – 1850 zł brutto/osoba
Przy zgłoszeniu 5 osób – 1800 zł brutto/osoba

W cenie: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, opieka merytoryczna trenerów, interaktywna platforma e-learningowa, testy on-line sprawdzające poziom wiedzy, certyfikat ukończenia kursu. Cena nie obejmuje kosztów wyżywienia, noclegu i parkingu.

NASI EKSPERCI:

Krzysztof Bućko, tel. 506 009 013, k.bucko@global.waw.pl
Ilona Książek, tel. 510 160 090, i.ksiazek@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Termin:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy (PDF)
2018-01-13T20:27:49+00:00 Administracja|