Kwalifikowalność wydatków w nowej perspektywie w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami kwalifikowalności projektów i wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki czemu unikną błędów i nieprawidłowości.
Szkolenie skierowane jest do osób, które przygotowują się do zarządzania projektami EFS, zarówno przedstawicieli jednostek publicznych, jak i sektora prywatnego.
 1. Ogólne warunki w zakresie kwalifikowalności wydatków
  • Zasięg geograficzny kwalifikowalności
  • Porównanie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie budżetowej 2007-2013 a 2014-2020 (uregulowania prawne)
  • Ocena kwalifikowalności wydatków przez instytucje nadrzędne
  • Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków przez instytucje nadrzędne
  • Ogólne zasady kwalifikowalności kosztów EFS w latach 2014-2020
  • Trwałość projektu
 2. Warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków
  • Ramy tymczasowe kwalifikowalności
  • Ocena kwalifikowalności wydatku
  • Wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane
  • Zasada faktycznego poniesienia wydatku
  • Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji
  • Uproszczone metody rozliczania wydatków
  • Realizacja zamówień publicznych
  • Zakaz podwójnego finansowania
  • Cross-financing a środki trwałe
  • Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
  • Koszty pośrednie w projektach EFS w perspektywie budżetowej 2014-2020
  • Zatrudnienie w projektach EFS – dopuszczalne formy prawne i dokumentacja
  • Zlecanie usług merytorycznych w projekcie
  • Konstruowanie budżetu projektu współfinansowanego ze środków EFS
  • Stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe w projektach
  • Najczęściej popełniane błędy przez beneficjentów, wnioski z kontroli projektów z minionej perspektywy 2007 – 2013
  • Podatek od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty
  • Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych
 3. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków dla EFS
 4. Zasada konkurencyjności
 5. Pomoc publiczna
 6. Wkład niepieniężny

Terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia.

Cena szkolenia: 589 zł/os

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-10-23T15:11:59+00:00 Fundusze Europejskie 2014-2020|