Marek Ignar

Od 2010 r. prowadzi projekty szkoleniowe m. in. z monitorowania i ewaluacji, metodologii tworzenia strategii rozwoju, a także przewodzi zespołom badawczym realizującym ewaluacje lokalnych strategii rozwoju. Od ponad 11 lat zawodowo związany z przygotowaniem oraz realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Był odpowiedzialny m. in. za sprawozdawczość, monitoring i ewaluację programu przedakcesyjnego oraz programów realizowanych w latach 2004-2006 oraz 2007-2013, będących instrumentem realizacji polityk UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Brał udział w pracach grupy roboczej pracującej przy Komisji Europejskiej (DG AGRI), opracowującej wspólny system monitorowania i ewaluacji w Państwach Członkowskich (Common Monitoring and Evaluation Framework).

2015-03-17T12:47:03+00:00 Wykładowcy|