Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła

„Wytyczne zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020”.

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych warunków realizacji wsparcia na rzecz rozwoju kwalifikacji i podnoszenia adaptacyjności przedsiębiorców, a także realizacji programów outplacementowych w przedsiębiorstwach przechodzących proces restrukturyzacji.

Wydanie odrębnych wytycznych regulujących powyższe kwestie było niezbędne ze względu na pilotażowy charakter wprowadzanych rozwiązań, które różnią się znacząco od rozwiązań stosowanych w projektach EFS finansowanych w latach 2007-2013.

Wytyczne mają na celu zapewnienie jednolitych ram dla realizacji nowego mechanizmu dystrybucji środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników w ramach 16 programów regionalnych, umożliwiającego dokonanie samodzielnego wyboru usług rozwojowych przez przedsiębiorcę oraz odpowiadającego na indywidualne potrzeby przedsiębiorcy.

Wytyczne są skierowane do instytucji, które uczestniczą w realizacji programów na lata 2014-2020, w tym w szczególności do instytucji zarządzających programami regionalnymi.

2015-04-17T13:39:25+00:00 Aktualności|