MIiR ogłosiło konkurs w ramach POWER

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju,
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja
Rozwój,
ogłosił konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-005/15 na realizację projektów
mobilności ponadnarodowej ukierunkowanych
na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w
ramach Programu IdA, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej PO
WER.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • instytucje rynku pracy
 • instytucje pomocy i integracji społecznej
 • szkoły i placówki systemu oświaty
 • uczelnie – przedsiębiorstwa
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii
  społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową
osób w wieku 18 – 35 lat,
należących do grupy NEET (osoby niezatrudnione, nie uczestniczące w edukacji
lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training).

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją

http://www.power.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej/

2015-04-09T14:04:21+00:00 Aktualności|