Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu – edycja 2015 r.

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ogłosiła nabór wniosków w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu

Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną 

Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może dodatkowo obejmować:

  • opracowanie:
    • oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,
    • planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,
    • prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
    • strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;
  • wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe

Pomoc finansowa w ramach Programu udzielana jest w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego  i stanowi refundację.

Pomoc finansowa w ramach Programu stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013 r.).

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 21 kwietnia 2015 r. do godz. 16.00.

Program finansowany jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Źródło informacji: http://www.parp.gov.pl

2015-04-07T06:55:48+00:00 Aktualności|