Nowelizacje ustaw o pomocy społecznej

Poszerzenie wiedzy nt. stosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz analiza postepowania prowadzonego po nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.
korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poznanie najnowszego orzecznictwa, procedur zgodnych z regulacjami ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksem postępowania administracyjnego.

Kierownicy i pracownicy OPS i PCPR.

 1. Znaczenie zasad ogólnych pomocy społecznej jako samodzielnej podstawy do przyznawania bądź odmowy przyznawania pomocy społecznej
 2. Ocena możliwości i uprawnień Strony do samodzielnego funkcjonowania
 3. Świadczenia wychowawcze 500 plus a pomoc społeczna
 4. Ustalanie strony postępowania-wszczęcie postępowania-reprezentacja strony ubezwłasnowolnionej , nieletniej, przedstawiciel strony, pełnomocnik i kurator- różnice
 5. Przeprowadzanie wywiadu środowiskowego oraz postępowania wyjaśniającego
 6. Ustalanie składu rodziny –samotnego lub wspólnego gospodarowania
 7. Obliczanie kryterium dochodowego
  • Zmiany w definicji dochodu w pomocy społecznej wynikające ze zmian prawnych oraz z orzecznictwa.
  • Kwestie pożyczek, kredytów, lokat bankowych, sprzedaży i darowizny mieszkania, zwrotu podatku, odszkodowań komunikacyjnych oraz z powodu śmierci osób bliskich, obliczanie dochodu z gospodarstwa rolnego
 8. Nowe uregulowania dotyczące: pomocy z zakresu udzielania schronienia, niezbędnego ubrania i posiłku -środowiskowych domów samopomocy i klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dotacje, odpłatność)
 9. Wybrane zagadnienia dotyczące przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej.
 10. Zasiłek stały – ustalanie uprawnień, kontynuacja świadczenia, zmiana wysokości zasiłku stałego w związku ze zmianą wysokości dochodu, tryb wzruszania decyzji., zawieszanie postepowania w związku z wystąpieniem o orzeczenie stopnia niepełnosprawności
 11. Właściwość miejscowa gminy – bezdomny, nieletni, ubezwłasnowolniony, osoba kierowana do DPS., osoba ubiegająca się o potwierdzanie świadczeń zdrowotnych -spory kompetencyjne
 12. Ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i zmiana tej odpłatności.-nowe uregulowania orzecznicze
 13. Udzielanie pomocy w formie schronienia.
 14. Odmowa świadczeń celowych w przypadku spełniania kryteriów dochodowych. Brak współpracy z organami pomocowymi osób ubiegających się o świadczenia. Marnotrawienie środków. Wpływ innych świadczeń na pomoc społeczną (w tym 500 plus). Stosowanie w argumentacji uzasadnienia decyzji zasad ogólnych pomocy społecznej
 15. Postępowanie administracyjne w pomocy społecznej – wybrane zagadnienia związane z nowelizacja kpa w 2017 r.
 16. Sposoby weryfikacji decyzji ostatecznych w świetle ustawy o pomocy społecznej oraz kpa; nowe zagadnienia orzecznicze dotyczące zmiany decyzji w sprawie świadczeń z pomocy społecznej. Zmiana decyzji na korzyść strony. Zmiana decyzji powiązana ze świadczeniami nienależnie pobranymi. Zmiana odpłatności za dps

Zielona Góra: 15.11.2017

Dodatkowe terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia

340 zł netto/os

Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-10-24T06:27:40+00:00 Pomoc Społeczna|