Pierwsze nabory na projekty dotyczące innowacji społecznych

Pod koniec czerwca ogłoszono terminy naborów dla dwóch konkursów dotyczących innowacji społecznych w ramach POWER:

4.1 Konkurs na inkubację innowacji społecznych – konkurs ogłoszony przez MIiR

Termin naboru: 01.09.2015-10.09.2015

Konkurs ma charakter pilotażowy.

Jednym z jego celów jest wypracowanie najbardziej efektywnej metody wspierania innowacji społecznych w Polsce, które ma doprowadzić do trwałej poprawy jakości usług społecznych.

Konkurs polega na wyborze beneficjentów projektów, których przyjęło się nazywać „operatorami grantów” a w niniejszym konkursie ze względu na rozszerzony charakter działania – inkubatorami. Rola inkubatora obejmuje wyszukanie potencjalnych innowatorów społecznych w danym temacie, dotarcie do nich oraz zachęcenie do udziału w projekcie i udzielenie im wsparcia merytorycznego oraz organizacyjnego/technicznego.

Więcej na: http://www.power.gov.pl/nabory/41-konkurs-na-inkubacje-innowacji-spolecznych-3/

 

4.3 Współpraca ponadnarodowa – konkurs ogłoszony przez Centrum Projektów Europejskich

Termin naboru: 01.09.2015-11.09.2015

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi, w obszarach tematycznych, w których organizowany jest konkurs.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach siedmiu tematów:

  1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
  2. Zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z następujących grup: osób  o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób powyżej 50 roku życia, kobiet,  długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych.
  3. Zwiększenie liczby lub zakresu usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej lub zwiększenie poziomu wykorzystania tych usług przez podmioty administracji publicznej.
  4. Godzenie ról zawodowych i życia rodzinnego.
  5. Metody utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym zarządzanie wiekiem).
  6. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie.
  7. Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia  zawodowego.

Więcej na : http://www.power.gov.pl/nabory/43-wspolpraca-ponadnarodowa/

2015-07-05T15:05:24+00:00 Aktualności|