Fundusze UE 2014-2020 dla JST

 • Przekazanie wiedzy na temat źródeł finansowania inwestycji i innowacji w ramach funduszy strukturalnych w okresie 2014-2020
 • Przedstawienie źródeł pozyskiwania informacji i pomocy w odniesieniu do konkretnych przyszłych konkursów
 • Przekazanie uczestnikom szkoleń wiadomości niezbędnych do rozpoczęcia prac nad koncepcją projektu
Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
 • Fundusze europejskie w perspektywie 2014-2020 – nowe programy operacyjne
 • Reguła proporcjonalności jako nowy ważny element przy korzystaniu z dotacji unijnych
 • Obligatoryjne cele i wskaźniki realizacji projektów realizowanych w latach 2014 – 2020
 • Źródła informacji o możliwych do uzyskania środkach z Unii Europejskiej dla samorządu
  • PO Inteligentny Rozwój
  • PO Infrastruktura i Środowisko
  • PO Polska Cyfrowa
  • PO Rozwój Polski Wschodniej
  • PO Wiedza Edukacja Rozwój
  • PO Pomoc Techniczna
  • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
  • Regionalne Programy Operacyjne
 • Dotacje na inwestycje w latach 2014-2020. Rola czynnika społecznego przy uzyskaniu dotacji.
 • Programy rewitalizacji społecznej
 • Podstawowe zasady budowania projektu – przygotowanie wniosku aplikacyjnego
 • Ryzyka związane w wykorzystywaniem środków unijnych
 • Pomoc publiczna w nowym okresie programowania
 • Partnerstwa publiczno-prywatne, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
 • Mini – wykłady ze strony trenera prowadzącego są wprowadzeniem, bądź podsumowaniem prac uczestników. Punktem wyjścia i priorytetem jest przepracowanie wiedzy teoretycznej, aby w sposób łatwy i bezproblemowy wiedza wykorzystywana była w realiach zawodowych.
 • Ćwiczenia
 • Case study
 • Dyskusje moderowane przez trenera
 • Praca indywidualna, w parach i grupach
 • Warsztaty z użyciem technik wizualnych
 • Uczestnicy szkolenia zapoznają się z możliwościami pozyskania dotacji w nowej perspektywie 2014-2020, będą wiedzieli jaką dokumentację i kiedy należy przygotować.
 • Każdy uczestnik szkolenia będzie miał możliwość skorzystania z bezpłatnej konsultacji (1 godz.) z naszym ekspertem (w umówionym terminie po szkoleniu).
UWAGA: INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE OPUBLIKOWAŁY HARMONOGRAMY NABORU WNIOSKÓW NA
2016 R
Warszawa 09.06.2016
Wrocław 10.06.2016

miejsce szkoleń : ścisłe centrum miasta

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 390 zł.
Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób z jednej instytucji przewidziany rabat w wysokości 10%.

NASI EKSPERCI:

Ilona Książek, tel. 510 160 090, email: i.ksiazek@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Miasto i termin szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy (PDF)