Polityka prywatności i bezpieczeństwa informacji oraz ochrona danych osobowych uczestników szkoleń, kursów, seminariów i warsztatów organizowanych przez Global TC Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oferty handlowe i działania marketingowe a ochrona prywatności.

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych wszystkich osób korzystających z usług firmy Global TC Sp. z o.o. i jest odpowiedzią na obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem tych danych i w kwestii swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016 – dalej „RODO”).

Ochrona prywatności i bezpieczeństwo informacji

Polityka prywatności – Dane osobowe w dobrych rękach.

Korzystając z naszych usług szkoleniowych i doradczych powierzacie Państwo firmie Global TC Sp. z o.o. swoje dane osobowe.

Dokładamy wszelkich starań by chronić udostępnione informacje i stosować się w pełni do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Stosujemy adekwatne do potrzeb metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Zapewniamy możliwość dostępu do danych osobowych tylko osobom upoważnionym.

Rodzaje danych osobowych pozyskiwanych przez Global TC Sp. z o.o.

W ramach naszej działalności oświatowej gromadzimy informacje dotyczące osób uczestniczących w szkoleniach i kursach, osób biorących udział w projektach finansowanych ze środków unijnych oraz dane niezbędne do wystawiania zaświadczeń i certyfikatów będących potwierdzeniem uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych lub praktykach zawodowych.

Dane zbierane na etapie rekrutacji uczestników szkoleń

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia. Podczas rejestracji uczestników zajęć w formularzu wymagamy podania:

 1. w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy
 2. w przypadku osób prawnych: danych kontaktowych i dane uczestników szkolenia (imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy) oraz danych do faktury (nazwa firmy, numer NIP, adres, kod pocztowy, miejscowość).

Otrzymane dane osobowe są niezbędne dla celów podatkowych i rachunkowych oraz są pomocne dla windykacja należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.

Szczegóły  dotyczące dokonywania zgłoszeń określa – Regulamin uczestnictwa w kursach i szkoleniach i warunki rezygnacji.

Dane niezbędne do wystawienia zaświadczeń (certyfikatów)

Będąc jednostką oświatową mamy obowiązek wystawiać uczestnikom szkoleń potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach zgodne z wzorem określonym w przepisach wydanych przez MEN .

Do wydania zaświadczenie zgodnego ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych potrzebne są: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz dane adresowe uczestnika szkolenia czyli ulica, numer domu, kod pocztowy i nazwa miejscowości.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podstawą prawną uprawniającą do pozyskania danych osobowych jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632). Dane osobowe są przechowywane przez okres 5 lat. Nieprzekazanie danych skutkuje odmową wystawienia „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”.

Dane osobowe uczestników projektów UE

W toku procesów rekrutacyjnych oraz w trakcie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej niezbędne jest uzyskanie od uczestników danych osobowych w zakresie wynikającym z  dokumentacji konkursowej oraz potrzeb rozliczeniowych i sprawozdawczych towarzyszących poszczególnym działaniom.

Wspierając aktywizację zawodową, aktualizację wiedzy i posiadane umiejętności, podnoszenie kwalifikacji zawodowych czy możliwości odbywania staży kierujemy się zasadą adekwatności pozyskując od uczestników projektów UE tylko niezbędne dane osobowe. Dane osobowe przetwarzane są tylko do czasu, jaki przewidziany jest dokumentacji dotyczącej poszczególnych projektów. Dane osobowe związane z projektami UE są przechowywane przez 10 lat.

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zainteresowanym przystąpienie do projektu.

Informacje handlowe i oferty marketingowe

Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w naszych szkoleniach (zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu) prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Global TC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie udostępnionych danych osobowych w celu prowadzenia działań marketingowych i przekazywania informacji handlowych dotyczących oferowanych przez nas produktów i usług oraz aktualnych promocji i ofert specjalnych. Regulacje prawne odnośnie udzielania zgody to:

 1. art. 10 ustawyz dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 2. art. 172 ustawyz dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
 3. art 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe przetwarzane w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Global TC Sp. z o.o. są przechowywane do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie tych danych może być w każdej chwili odwołana.

Newsletter – regularny dostęp do aktualnych ofert

Osobom zainteresowanym otrzymywaniem informacji o naszych produktach i usługach dajemy możliwość skorzystania z newslettera. Zapisując się na listę i podając e-mail zostaje wyrażona zgoda na dostarczanie drogą elektroniczną wiadomości kierowanych z Global TC Sp. z o.o. na wskazany adres. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana.

Formularz kontaktowy – wiadomości kierowane do firmy

Osoby pragnące wysłać wiadomość kierowaną do Global TC Sp. z o.o. za pomocą formularza kontaktowego będącego integralną częścią strony internetowej www.global.waw.pl muszą podać: imię i nazwisko oraz e-mail. Są to niezbędne informacje do nawiązania kontaktu.

Klauzula informacyjna – RODO

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Global TC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Waszyngtona 40a, 03-910 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000613069, NIP: 1132905862; REGON: 363932900, Kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN.

 

Dane kontaktowe administratora danych osobowych

Global TC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jerzego Waszyngtona 40a , 03-910 Warszawa, telefon: 22 333 74 26, Faks: 22 333 74 27, e-mail: biuro@global.waw.pl Można się z nami kontaktować również przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www.global.waw.pl

Inspektor ochrony danych osobowych

Korzystając z przysługujących praw Global TC Sp. z o.o. nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Cele przetwarzania danych osobowych

Global TC Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe swoich Klientów w celu prawidłowej realizacji usług obejmujących prowadzenie kursów i szkoleń otwartych, zamówień na przeprowadzenie szkoleń zamkniętych, doradztwa, projektów rekrutacyjnych oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że dane osobowe odnoszą się do realizacji umów wielostronnych.

Prawa osób, których dane są chronione

Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
 2. do sprostowania przekazanych danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),
 3. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” zgodnie z art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dobrowolność zgody na przetwarzanie danych

Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna. Dotyczy to w szczególności ofert handlowych i działań marketingowych. Wyrażona zgoda powinna mieć formę pisemną.

Konsekwencje nieudostępnienia niezbędnych informacji

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy czyli uczestnictwa w szkoleniach, kursach, seminariach czy projektach finansowanych ze środków UE. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

Generalnie dane osobowe i zgody na ich przetwarzanie są przechowywane do czasu wycofania zgody. W odniesieniu do realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej dokumentacja i dane osobowe przechowywane są przez 10 lat. W przypadku informacji potrzebnych do wystawiania dokumentów poświadczających uczestnictwo w kształceniu czas przechowywania danych jest ograniczony do 5 lat.

Dostęp do danych osobowych

Na podstawie art. 29 RODO, dostęp do danych mają tylko upoważnieni pracownicy lub osoby, którym zostały udzielone stosowane pełnomocnictwa.

Przekazywanie danych, zautomatyzowane przetwarzanie, profilowanie

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, chyba że taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie przewiduje się zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym stosowania wobec tych danych profilowania.

Legalność przetwarzania danych osobowych

Dane kontaktowe i dane osobowe uczestnika kursu są pozyskiwane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO,ustawa o ochronie danych osobowych) oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi oświaty i obowiązków jednostek prowadzących działalność edukacyjną w zakresie kształcenia ustawicznego.

Adekwatność gromadzonych danych osobowych

Aby w pełni chronić prywatność gromadzimy tylko niezbędne dane osobowe potrzebne do zawarcia lub wykonania umowy. Nie wykraczamy poza obszar wyznaczony przepisami prawa.

Postanowienia końcowe

Każda osoba ma wybór, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Wszelkie sprawy dotyczące ochrony prywatności i zawiązane z przekazanymi danymi osobowymi prosimy kierować droga mailową: biuro@global.waw.pl

Regulacje prawne – przepisy o ochronie danych osobowych

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. UE – Seria L Nr 119 z 4 maja 2016 roku.

Kontakt z konsultantem
Możesz się z nami skontaktować
zamawiając rozmowę za pomocą poniższego formularza.

Dziękujemy! Nasz konsultant niebawem do Ciebie oddzwoni.

Wystąpił błąd, prosimy spróbować ponownie później.