Postępowanie administracyjne w sprawach o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Ugruntowanie wiedzy z zakresu realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz jej wykorzystanie w celu uniknięcia błędów skutkujących eliminacją decyzji przez organ odwoławczy. poznanie najczęściej występujących uchybień w wydawanych decyzjach dotyczących warunków zabudowy, trybu i warunków wydawania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Omówienie zasad współpracy z administracją architektoniczno-budowlaną i nadzorem budowlanym przy ustalaniu zgodności realizacji inwestycji budowlanych. Omówienie zmian w zakresie opłaty planistycznej. Wymiana doświadczeń uczestników, omawianie bieżących problemów.

Pracownicy starostw zajmujący się realizacją ustawy Prawo budowlane. Pracownicy gmin realizujący ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przedstawiciele biur projektowych, wykonawców, inwestorów, administracji budynków oraz zarządców.

Akty prawne: ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. – w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako podstawowy instrument planowania przestrzennego. Obszary, w odniesieniu do których istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego.
 2. Decyzje warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
  • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przedmiot decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pojęcie celu publicznego.
  • Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy. Przedmiot decyzji warunków zabudowy, pojęcie zmiany zagospodarowania terenu. Decyzja o wstrzymaniu użytkowania terenu lub o przywróceniu poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu.
  • Przesłanki ustalenia warunków zabudowy w świetle art. 61 ust.1 pkt 1 – 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu terenu: zasada dobrego sąsiedztwa, pojęcie dostępu do drogi publicznej, uzbrojenie terenu inwestycji, brak wymogu uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, niesprzeczność z przepisami odrębnymi.
  • Ustalanie warunków zabudowy na gruntach rolnych i leśnych, w świetle przepisów rozdziału 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nowela z dnia 10 lipca 2015r.
  • Decyzja warunków zabudowy na obszarze objętym uchwałą o rewitalizacji.
 3. Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
  • Właściwość organów.
  • Strony postępowania.
  • Wniosek o wydanie decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu – elementy formalne. Braki formalne wniosku i konsekwencje nieuzupełnienia ich przez inwestora.
  • Termin załatwienia sprawy. Zażalenie na bezczynność i przewlekłość postępowania. Konsekwencje przekroczenia 2 miesięcznego terminu dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  • Analiza urbanistyczno – architektoniczna jako główny dowód w sprawie o wydanie decyzji warunków zabudowy.
  • Projekt decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzgodnienie projektu z organami, o jakich mowa w art. 53 ust.4 pkt 1 – 12 ustawy.
  • Zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. na podstawie art.58 i 62 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 97 i 98 k.p.a.
  • Umorzenie postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 4. Decyzja administracyjna ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
 5. Wydawanie decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w ramach legalizacji samowoli budowlanej.
 6. Przegląd orzecznictwa. Pytania od uczestników.
 7. Kodeks urbanistyczno budowlany. Projektowane na 2017r. zmiany w zakresie regulacji procesu inwestycyjnego, wg projektu z dnia 30 września 2016r.
 8. Dyskusja
Warszawa 22.06.2017
Wrocław 23.06.2017
Warszawa 11.09.2017
Wrocław 12.09.2017

429 zł netto/osoba

Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe i lunch.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Miasto i terminy:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-04-24T12:22:45+00:00 Prawo i Finanse|