Prawne podstawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące działania na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, w tym: ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskiej Karty”. Poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące prawnych instrumentów stosowanych wobec sprawców przemocy oraz instrumentów służących ochronie osób doznających przemocy w rodzinie.

Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji i organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wykluczeniu społecznemu.

 1. Przemoc w rodzinie w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i kodeksie karnym.
 2. Przesłanki do wszczęcia Procedury „Niebieskiej Karty”:
  • Niezbędne okoliczności uprawniające do wszczęcia procedury.
  • Osoby zaangażowane w realizację procedury (członkowie rodziny, pracownicy instytucji pomocowych).
 3. Obowiązki i zadania podmiotów uprawnionych do realizowania procedury „Niebieskiej Karty”.
  • Obowiązki prawne przedstawicieli instytucji publicznych wynikające z procedury „Niebieskie Karta”.
  • Uprawnienia przedstawicieli instytucji publicznych wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
  • Konsekwencje karne i służbowe wynikające z zaniechania stosowania Procedury „Niebieskie Karty”.
 4. Praktyczne rozwiązania w prowadzeniu dokumentacji w zakresie procedury „Niebieskie Karty” w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych:
  • Dokumentowanie prac Zespołu Interdyscyplinarnego.
 5. Realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
 6. Rozdzielność obowiązków przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego a kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej:
  • Zadania kierownika OPS wynikające z art. 9a ust. 9 ustawy oraz § 10 ust. 1 Rozporządzenia RM.
  • Obowiązki przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wynikające z aktualnych aktów prawnych.
 7. Procedura interwencyjnego odbierania małoletnich, jak chronić siebie i dziecko.

Terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia.

320 zł netto/osoba*

Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe.

*Szkolenia dofinansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-10-23T15:37:17+00:00 Pomoc Społeczna|