Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15 w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe, Regionalnego Programu Województwa Śląskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się powiatowe centra pomocy rodzinie oraz miejskie ośrodki pomocy społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych, z uwzględnieniem realizacji PAI) ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową.
  2. Wsparcie reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów działających na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej, w szczególności w Centrum Integracji Społecznej, Klubie Integracji Społecznej, Zakładzie Aktywności Zawodowej, Warsztacie Terapii Zajęciowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza, w tym tworzenie miejsc pracy w już funkcjonujących podmiotach jak i wspieranie tworzenia nowych podmiotów, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.
  3. Kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych, w tym: młodzieży z ośrodków wychowawczych i socjoterapii, mających na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych.

2015-06-24T06:20:11+00:00 Aktualności|