Projekty unijne w latach 2014-2020 na rzecz szkolnictwa wyższego

 • Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania projektów współfinansowanych ze środków UE w obszarze szkolnictwa wyższego.
 • Przedstawienie źródeł pozyskiwania informacji i pomocy w odniesieniu do konkretnych przyszłych konkursów.
 • Przekazanie uczestnikom szkoleń wiadomości niezbędnych do rozpoczęcia prac nad koncepcją projektu.
Pracownicy uczelni, fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz uczelni, instytutów naukowych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, biur karier.
 • Ramy formalnoprawne przygotowania projektów nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.
 • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
 • Preferencje dla projektów z zakresu szkolnictwa wyższego w programach operacyjnych.
 • Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną;
  • wsparcie ukierunkowane na zakup nowoczesnego, wysokospecjalistycznego wyposażenia,
  • modernizacji infrastruktury oraz działania związane z informatyzacją placówek i wykorzystaniem technologii informacyjno-telekomunikacyjnych.
 • Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach na rzecz uczelni.
 • Finansowanie metodą luki – projekty osiągające dochody.
 • Wsparcie kadry administracyjnej, dydaktycznej i studentów.
 • Innowacje i współpraca ponadnarodowa.
 • Przegląd otwartych i planowanych w 2016 r. konkursów dostępnych dla uczelni wyższych.
 • Omówienie wymogów konkursowych ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów i wskaźników
 • Ważne elementy wniosku o dofinansowanie
Mini – wykłady ze strony trenera prowadzącego są wprowadzeniem, bądź podsumowaniem prac uczestników. Punktem wyjścia i priorytetem jest przepracowanie wiedzy teoretycznej, aby w sposób łatwy i bezproblemowy wiedza wykorzystywana była w realiach zawodowych.
Mini – wykłady
Ćwiczenia
Case study
Dyskusje moderowane przez trenera
Praca indywidualna, w parach i grupach
Warsztaty z użyciem technik wizualnych
 • Uczestnicy szkolenia zapoznają się z możliwościami pozyskania dotacji w nowej perspektywie 2014-2020, będą wiedzieli jaką dokumentację i kiedy należy przygotować.
 • Każdy uczestnik szkolenia będzie miał możliwość skorzystania z bezpłatnej konsultacji (1 godz.) z naszym ekspertem (w umówionym terminie po szkoleniu).
UWAGA: INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE OPUBLIKOWAŁY HARMONOGRAMY NABORU WNIOSKÓW NA
2016 R
Warszawa 23.05.2016
Wrocław 24.05.2016
Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 390 zł.

Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób z jednej instytucji przewidziany rabat w wysokości 10%.

NASI EKSPERCI:

Ilona Książek, tel. 510 160 090, email: i.ksiazek@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Miasto i termin szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF