Rodzinny wywiad środowiskowy

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu weryfikacji sytuacji dochodowej osoby ubiegającej się o świadczenia pomocy społecznej lub korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej.
 • Zdobycie wiedzy z zakresu wprowadzonych zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r, poz. 930 z późn. zm.) oraz rozporządzania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016r, poz. 1406 z poźn. zm.)
 • Wskazanie możliwości i ograniczeń przeprowadzenia wywiadu w formie elektronicznej.
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia wywiadu u osób i rodzin ubiegających się lub korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia wychowawczego (500 +), przydzielenia Asystenta Rodziny.
 • Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie weryfikacji prawa do świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych)

Pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodków Pomocy Rodzinie, Urzędy Miast i Gmin.

Program:

 1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia.
 2. Wywiad środowiskowy w świetle przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 3. Wywiad środowiskowy według przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 4. Wywiad środowiskowy jako dowód w postępowaniu w sprawach pomocy społecznej
 5. Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego i jego aktualizacja:
 • sposób wypełniania poszczególnych części kwestionariusza,
 • sporządzanie diagnozy sytuacji życiowej rodziny (analiza SWOT),
 • dokumentowanie pracy socjalnej, rola informacji zawartych w rodzinnym wywiadzie środowiskowym w postępowaniu administracyjnym.
 1. Aspekty praktyczne wywiadu środowiskowego:
 • przesłanki nabycia prawa do pomocy społecznej,
 • zależność pomiędzy wnioskiem o pomoc a ustaleniami w wywiadzie,
 • ustalanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny,
 • wywiad środowiskowy z opiekunem prawnym,
 • wywiad środowiskowy z osobą z zaburzeniami psychicznymi,
 • brak zgody na przeprowadzenie wywiadu,
 • gromadzenie dokumentacji w sprawie,
 • kwestie bezpieczeństwa pracowników socjalnych podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego,
 • możliwość przeprowadzania wywiadu środowiskowego w formie elektronicznej.
 1. Weryfikacja wysokości świadczeń pomocy społecznej w sytuacji zmiany kryteriów dochodowych na przykładzie wybranych świadczeń.
 2. Ustalanie prawa do świadczeń i ustalanie odpłatności za świadczenia w sytuacji zmiany sytuacji dochodowej strony.
 3. Dokumentowanie pracy socjalnej.

Terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia.

340 zł netto* / osoba

Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe.

* – Szkolenia dofinansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-10-23T15:27:43+00:00 Pomoc Społeczna|