Stypendia i zasiłki szkolne

Pogłębienie wiedzy w obszarze regulacji ustawowych w zakresie form pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, prezentacja postępowania w zakresie przyznawania świadczeń.

Ośrodki Pomocy Społecznej zajmujący się stypendiami szkolnymi oraz dofinansowaniem zakupu podręczników

1. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne w świetle ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.):
a. Warunki przyznania stypendium.
b. Rodzaje świadczeń pomocy materialnej.
c. Postępowanie administracyjne w sprawach stypendiów szkolnych
d. Przepisy prawa miejscowego w świetle art. 90 f cyt. ustawy – stosowanie przepisów gminnego regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie danej gminy.
e. Przesłanki wydania decyzji negatywnej
f. Zasady przyznawania zasiłku szkolnego.
g. Inne rodzaje stypendiów oraz zasady ich przyznawania.
2. Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach o przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kpa:
a. Zasady ogólne prawa administracyjnego.
b. Terminy załatwiania spraw.
c. Wszczęcie postępowania administracyjnego, uwzględnieniem przepisów szczególnych.
d. Decyzje administracyjne w sprawach stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.
e. Postępowanie dowodowe w w/wymienionych sprawach.
f. Uchylenie, zmiana decyzji, stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania w sprawach stypendiów szkolnych.
3. Najczęstsze uchybienia organów I instancji w świetle orzecznictwa Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz sądów administracyjnych.
4. Ochrona danych osobowych w sprawach o stypendia szkolne.

Warszawa 13.11.2017

300 zł netto / osoba*

Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób z jednej instytucji – rabat 10%

Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe.

*-Szkolenia dofinansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-10-24T06:34:37+00:00 Pomoc Społeczna|