Szkoła motywowania. Motywowanie jako funkcja zarządzania

Program proponowanego szkolenia ma odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Jak zatrzymać pracowników w naszej organizacji?
 • Jakie potrzeby pracowników musi zaspokajać ich praca?
 • Jak zharmonizować cele pracowników z celami firmy?
 • Jak prawidłowo rozłożyć akcenty motywacji?
 • Dlaczego pracownicy na niższych stanowiskach także muszą mieć poczucie sukcesu?
 • Na czym polega motywacja przez współpracę?
 • Dlaczego warto okazywać osobiste zainteresowanie sprawami pracowników?
 • W jakich sytuacjach trzeba reagować natychmiast?
Menedżerowie i kierownicy oraz zespoły pracownicze i projektowe
Ramowy program szkolenia:

 1. Motywacja – wprowadzenie: .
  • Podstawowe pojęcia,
  • Motywacja jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania sobą,
  • Zmotywowanie jako proces, strategiczne podejście do systemu motywacyjnego,
  • Mity dotyczące motywacji.
 1. Teorie motywacji i ich praktyczne zastosowania
  • Dwuczynnikowa teoria Herzberga,
  • Hierarchia potrzeb Maslowa,
  • Teorie wzmocnienia i potrzeba osiągnięć.
  • Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna.
 2. Indywidualna motywacja pracownika.
  • Co motywuje pracowników?
  • Umiejętność rozpoznawania wiodącej potrzeby pracownika i umotywowania jej,
  • Osobowość i profil pracownika a motywatory
  • Motywacja finansowa i pozafinansowa,
  • • Zasady tworzenia systemów motywacyjnych,
  • Formy wynagrodzeń,
  • Rodzaje bodźców motywujących (bodźce krótkoterminowe a bodźce długoterminowe),
  • Funkcje wynagrodzeń – jak dobierać, by realizowały cele biznesowe stojące przed organizacją?
  • Metody motywowania a poziom rozwoju zawodowego.
 3. Wpływ automotywacji kierowników na podwładnych
  • Analiza własnej motywacji
  • Jak motywować samego siebie?
  • Styl kierowania a motywacja
 4. Motywowanie zespołu.
  • Rola lidera i jego stylu kierowania grupą,
  • Współzawodnictwo w zespole – budowanie kultury „najlepszego”,
  • Rozwijanie sukcesu jako wartości;
  • Budowanie atmosfery zaangażowania i współpracy między pracownikami,
  • Budowanie lojalności pracowników
 5. Komunikacja motywująca:
  • Udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej jako podstawa budowania relacji Przełożony – Pracownik,
  • Konstruktywna krytyka,
  • Jak motywować chwaląc,
  • Rozmowy rozwojowe i oceniające z pracownikami,
  • Rozmowy korygujące zachowania, stopniowanie reakcji.
 6. Skuteczne motywowanie pracowników przy użyciu narzędzi niematerialnych zasady systemów motywacyjnych,
  • Motywacja wewnętrzna a zewnętrzna wśród pracowników,
  • Kiedy stosować nagrody a kiedy kary,
  • Formowanie efektywnych systemów motywacyjnych.
 7. Delegowanie i coaching jako narzędzia szefa w motywowaniu pracowników.
 8. Błędy motywowania
  • Najpopularniejsze „demotywatory”,
  • Jak nie popełniać błędów innych w tworzeniu sposobów motywowania podwładnych,
  • Jak zarządzać aby nie demotywować podwładnych.
  • Najczęstsze błędy , jakie popełniają managerowie

Szkolenia realizowane w formie wykładowo – warsztatowej, z wykorzystaniem case study

Bonus dla uczestników – możliwość samobadania z wykorzystaniem testów psychometrycznych i biznesowych
Dodatkowo konsultacje mailowe przez okres 30 dni po zakończeniu szkolenia
Spa, imprezy integracyjne

Warszawa 10-11.10.2017

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe – 16 godzin dydaktycznych
Cena: 900 zł netto od osoby

Przy zgłoszeniu 2 osób lub więcej przewidziane rabaty.

W cenie: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe i lunch.
Cena nie obejmuje kosztów noclegu i parkingu

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Termin i miejesce:

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF