Inwentaryzacja w jednostce samorządowej

Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy na temat inwentaryzacji w jednostkach samorządu terytorialnego. Pracownicy JST zajmujący się inwentaryzacją. Program szkolenia: Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Jakie zmiany należy wprowadzić do instrukcji inwentaryzacyjnej przed przystąpieniem do spisu z natury? - metody [...]

2017-10-12T11:20:16+00:00 Dla Administracji|

Prawo pracy 2017

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów kodeksu pracy, jak również zagadnień budzących rozbieżności interpretacyjne. Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz problemy wynikające ze stosowania przepisów kodeksu pracy i jego aktów wykonawczych. Pracownicy działów kadr i płac, przedsiębiorcy samodzielnie rozliczający współpracowników oraz wszyscy, których interesują zagadnienia dotyczące prawa [...]

Mediacje rodzinne

Przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji. Dla kogo: - wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów; - psychologów, socjologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w [...]

Karta Dużej Rodziny

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny, według aktualnego stanu prawnego. Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Urzędy Miast Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny Postępowanie w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny. Upoważnienie do realizacji zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny Ustalanie uprawnień, [...]

Ochrona Danych Osobowych – nowelizacja RODO

Przygotowanie osób pracujących z danymi osobowymi (gromadzenie, przetwarzanie) do zmian w prawie o ochronie danych osobowych. Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, Administratorzy Danych Osobowych oraz osoby pracujące z danymi osobowymi. Szkolenie to przygotowuje obecnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz osoby pracujące z danymi osobowymi do zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i [...]

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w świetle Rozporządzenia Ogólnego RODO

Kompleksowe przygotowanie osób pracujących z danymi osobowymi (gromadzenie, przetwarzanie) do pełnienia roli Inspektora Ochrony Danych. Osoby, które ubiegają się o status Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz osoby pracujące z danymi osobowymi. Szkolenie to przygotowuje przyszłych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji do zmian w zakresie ochrony danych osobowych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [...]

Świadczenia wychowawcze – rodzina 500 plus

Zapoznanie uczestników z procedurą przyznawania - wraz z omówieniem najnowszego orzecznictwa sadowo-administracyjnego oraz najczęściej popełnianych błędów przy przyznawaniu świadczenia 500 plus z uwzględnieniem zmian w kpa od czerwca 2017 r. Pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodków Pomocy Rodzinie, Urzędy Miast i Gmin. Rozpatrywanie wniosków (w sytuacji złożenia wniosku elektronicznego, wniosku [...]

Egzekucja należności na rzecz gminy

Szkolenie ma na celu poprawę skuteczności windykacji należności publicznoprawnych gmin. Omówione zostaną przepisy i tryb postępowania dotyczące min. odpowiedzialności współmałżonków spadkobierców i osób trzecich z szczególnym uwzględnieniem członków zarządów sp. zoo i spółek akcyjnych. Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli komórek windykacyjnych, wydziałów finansowo-księgowych oraz wszystkich osób zajmujących się ustalaniem i egzekwowaniem należności w administracji publicznej. [...]

2017-06-07T11:30:10+00:00 Dla Administracji|

Podziały i rozgraniczenia nieruchomości

omówienie najważniejszych zagadnień związanych z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi rozgraniczania i podziału nieruchomości zapoznanie uczestników szkolenia z definicją pojęcia rozgraniczenia nieruchomości,przy uwzględnieniu jego celu i zakresu oraz przedmiotu rozgraniczenia przedstawienie problematyki dotyczącej postępowania administracyjnego w sprawie podziału i rozgraniczenia nieruchomości Szkolenie skierowane jest głównie do do pracowników administracji publicznej, pracowników urzędów miast i gmin – [...]

2017-06-07T11:32:04+00:00 Dla Administracji|

Gospodarka odpadami – 2017

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników związanej z gospodarką odpadami w zakresie teoretycznym i praktycznym. Uczestnicy ugruntują wiedzę już posiadaną i nabędą nową oraz będą umieli zastosować przepisy prawa powszechnie obowiązujące w zakresie gospodarowania odpadami. Uregulowania prawne: przegląd podstawowych przepisów unijnych i krajowych Zakres regulacji ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [...]

2017-06-07T11:37:42+00:00 Dla Administracji|

E-PUAP aspekt praktyczno – prawny

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników związanej z prowadzeniem postępowań administracyjnych w oparciu o dokument elektroniczny. Uczestnicy nabędą wiedzę praktyczną min. w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach informatycznych stosowanych w administracji publicznej. Podczas szkolenia omówione zostaną zasady stosowania podpisu elektronicznego oraz profilu zaufanego. Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy kursantów w aspekcie praktycznego stosowania przepisów [...]

2017-06-08T09:13:37+00:00 Dla Administracji|

Gospodarka nieruchomościami

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników związanej z gospodarką nieruchomościami w zakresie teoretycznym i praktycznym. Uczestnicy ugruntują wiedzę już posiadaną i nabędą nową oraz będą umieli zastosować przepisy prawa powszechnie obowiązujące w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i JST. Przeznaczenie nieruchomości na cel publiczny. Bonifikata od ceny sprzedaży nieruchomości. Podział nieruchomości. Opłata adiacencka podstawy [...]

2017-06-07T11:47:32+00:00 Dla Administracji|

Jak zwiększyć efektywność pozyskiwania i obsługi inwestora? – warsztaty dla Centrów Obsługi Inwestora

Celem zajęć szkoleniowo warsztatowych jest podniesienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poprawy efektywności obsługi kontaktów z inwestorami, wymiana dobrych praktyk w tym w zakresie, a także wypracowanie oczekiwanych standardów prowadzonych działań (zakres: obsługi kontaktu, przygotowania i udziału w wydarzeniach targowych: wybór, obsługa, stoisko itp., oraz przygotowanie misji gospodarczej). Szkolenie umożliwi lepsze przygotowania zespołów, narzędzi marketingowych [...]

2016-10-14T20:30:35+00:00 Dla Administracji|

Platforma e-Learning – Urzędnik Mianowany – materiały pomocnicze do egzaminu

Materiały autorskie, nigdzie wcześniej nie publikowane Doskonalenie umiejętności i praktyczne przygotowanie do zdania egzaminu na Urzędnika Mianowanego Osoby przygotowujące się do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Moduł umiejętności: Część logiczna: Niezbędnik logiczny - wykaz literatury pomocniczej, Wynikanie analityczne: Na czym właściwie polega wynikanie analityczne? Wynikanie analityczne – zadania, Quiz I, Quiz II, [...]

2017-05-10T07:52:40+00:00 Dla Administracji|

Zaawansowane techniki logicznego wnioskowania na podstawie danych figuralnych

Doskonalenie i nabycie umiejętności dostrzegania schematów, wzajemnych relacji oraz analogi pomiędzy elementami – dane graficzne, figuralne Osoby przygotowujące się do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Zagadki graficzne i słowne, czyli wszystko, co chcielibyście wi(e)dzieć w (o) zależnościach... Dostrzeganie zależności pomiędzy częściami tworzącymi większą całość lub dostrzeganie podobieństw pomiędzy elementami to zadania od lat [...]

2016-10-14T20:30:36+00:00 Dla Administracji|

Narzędzia ZZL w administracji

Nabycie praktycznych umiejętności w stosowaniu podstawowych narzędzi Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Administracji Szkolenie oparte na praktyce i wykorzystaniu case study Kadra zarządzająca oraz pracownicy działów kadr i HR Motywem przewodnim szkoleń jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie: Wykorzystanie narzędzi ZZL w zarządzaniu Specyfika organizacji działającej w ramach administracji publicznej [...]

Kursy TELC

to Europejskie kursy i egzaminy certyfikujące znajomość języków obcych. Egzaminy TELC są uznawane i akredytowane w wielu krajach europejskich zarówno przez uczelnie wyższe, pracodawców jak i administrację publiczną. Zostały stworzone w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Global TC jest licencjonowanym Centrum Egzaminacyjnym TELC od ponad 9 lat. Organizujemy [...]

Kurs Urzędnik Mianowany 2017

Podobnie jak w latach ubiegłych, zapraszamy na Kurs Przygotowujący do Egzaminu na Urzędnika Mianowanego. W edycji 2016 proponujemy wiele nowych rozwiązań mających jeszcze bardziej pomóc naszym uczestnikom zdać egzamin i uzyskać mianowanie, są to m.in.: Facebook - www.facebook.com/global.szkolenia Szkolenia z Global Training Centre - każdego dnia nowe zagadnienie z modułu wiedzy lub umiejętności. Polub nasz [...]

2017-10-02T08:16:14+00:00 Dla Administracji|