Praca socjalna z rodziną z problemem alkoholowym

Poszerzenie wiedzy z zakresu uzależnień i pracy z osobami uzależnionymi Pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodków Pomocy Rodzinie, Urzędy Miast i Gmin. Program szkolenia: Interpersonalna charakterystyka uzależnienia Alkoholizm jako problem społeczny Specyfika działania alkoholu Prawo wobec osób uzależnionych Mechanizmy uzależnienia Metody pracy socjalnej z uwzględnieniem działań profilaktycznych z osobami uzależnionymi [...]

2017-10-23T15:23:53+00:00 Pomoc Społeczna|

Mediacje rodzinne

Przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji. Dla kogo: - wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów; - psychologów, socjologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w [...]

2017-10-23T15:25:46+00:00 Pomoc Społeczna|

Karta Dużej Rodziny

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny, według aktualnego stanu prawnego. Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Urzędy Miast Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny Postępowanie w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny. Upoważnienie do realizacji zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny Ustalanie uprawnień, [...]

2017-10-23T15:26:29+00:00 Pomoc Społeczna|

Rodzinny wywiad środowiskowy

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu weryfikacji sytuacji dochodowej osoby ubiegającej się o świadczenia pomocy społecznej lub korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej. Zdobycie wiedzy z zakresu wprowadzonych zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r, poz. 930 z późn. zm.) oraz rozporządzania Ministra [...]

2017-10-23T15:27:43+00:00 Pomoc Społeczna|

Fundusz alimentacyjny

Celem szkolenia jest zapoznanie się z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz analiza problemów wynikających z jej stosowania. Pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodków Pomocy Rodzinie, Urzędy Miast i Gmin. Program kształcenia: Zmiany w Funduszu Alimentacyjnym? Nowe regulacje w zakresie: dochód utracony i uzyskany 5 BIG – co [...]

2017-10-23T15:29:21+00:00 Pomoc Społeczna|

Świadczenia wychowawcze – rodzina 500 plus

Zapoznanie uczestników z procedurą przyznawania - wraz z omówieniem najnowszego orzecznictwa sadowo-administracyjnego oraz najczęściej popełnianych błędów przy przyznawaniu świadczenia 500 plus z uwzględnieniem zmian w kpa od czerwca 2017 r. Pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodków Pomocy Rodzinie, Urzędy Miast i Gmin. Rozpatrywanie wniosków (w sytuacji złożenia wniosku elektronicznego, wniosku [...]

2017-11-14T12:29:40+00:00 Pomoc Społeczna|

Zabezpieczenie dobra małoletnich dzieci – procedura odbioru

Nabycie lub poszerzenie wiedzy dotyczącej procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa małoletnich dzieci w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. Uczestnicy zapoznają się z procedurami postępowania przy odbiorze dziecka z rodzinie, jego przewozie i przekazaniu do pieczy zastępczej. Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, asystenci zatrudnieni w [...]

2017-10-23T15:32:54+00:00 Pomoc Społeczna|

Praca z osobą starszą

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy, w jaki sposób pracować i współpracować z osobami starszymi oraz jakie kompetencje przy tym rozwijać. Uczestnicy otrzymają również odpowiedź na pytanie, jak radzić sobie z konfliktami i dbać o pozytywne relacje z podopiecznymi. Pracownicy Domów Pomocy Społecznej, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Zapoznanie [...]

2017-10-23T15:34:23+00:00 Pomoc Społeczna|

Indywidualny plan działania i wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności budowania relacji z klientem/rodziną oraz nabycie umiejętność w zakresie tworzenia indywidualnych planów pracy z rodziną z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pracownicy Ośrodków Pomocy Społeczne i Ośrodków Pomocy Rodzinie. Integracja grupy Przedstawienie planu szkolenia Poznanie oczekiwań uczestników szkolenia Wzajemne poznanie się Stworzenie zasad pracy w [...]

2017-10-23T15:36:40+00:00 Pomoc Społeczna|

Prawne podstawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące działania na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, w tym: ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskiej Karty”. Poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące prawnych instrumentów stosowanych wobec sprawców przemocy oraz instrumentów służących ochronie osób doznających przemocy w rodzinie. Szkolenie skierowane jest [...]

2017-10-23T15:37:17+00:00 Pomoc Społeczna|

Ustawa „Za życiem”- jak pomagać  Rodzinom?

Uczestnicy w ramach prowadzonego szkolenia będą mogli wynieść praktyczną wiedzę niezbędną do wypełniania nałożonych na nich obowiązków. Dodatkowo uczestnicy mogą na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematu szkolenia. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie i realizację nowego zadania zleconego w Ośrodkach Pomocy Społecznej. Wprowadzenie w problematykę OPS. Ustawa  „Za Życiem” zarys prawny. Zadania gminy [...]

2017-10-23T15:39:41+00:00 Pomoc Społeczna|

Pracownik socjalny jako interwent kryzysowy

Nabycie umiejętności budowania dobrej relacji z klientami przeżywającymi trudne sytuacje, Optymalizacja komunikacji z klientami, Nabycie umiejętności sztuki motywowania klientów do podejmowania zmian życiowych, Metody radzenie sobie z sytuacją konfliktów z klientem, Wypracowanie negocjacyjnego stylu budowania celów rozwojowych klienta i jego rodziny, Sposoby radzenia sobie z własnymi trudnościami emocjonalnymi w pracy z klientem. Wszyscy [...]

2017-10-24T06:44:46+00:00 Pomoc Społeczna|

KPA w obszarach zabezpieczenia społecznego

Zapoznanie uczestników z nowymi regulacjami w Kodeksie Postępowania Administracyjnego w obszarach zabezpieczenia społecznego: ustawa o pomocy społecznej ustawa o świadczeniach rodzinnych , ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów-praktyczne stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego rewolucyjne zmiany od 1 czerwca 2017 r. Pracownicy i kierownicy ośrodków pomocy [...]

2017-10-24T06:26:34+00:00 Pomoc Społeczna|

Nowelizacje ustaw o pomocy społecznej

Poszerzenie wiedzy nt. stosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz analiza postepowania prowadzonego po nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poznanie najnowszego orzecznictwa, procedur zgodnych z regulacjami ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksem postępowania administracyjnego. Kierownicy i pracownicy OPS i PCPR. Znaczenie zasad ogólnych pomocy społecznej [...]

2017-10-24T06:27:40+00:00 Pomoc Społeczna|

Świadczenia rodzinne – nowelizacja

Zapoznanie uczestników z regulacjami ustawy o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych oraz dorobku orzecznictwa sądowo-administracyjnego z naciskiem na praktyczne zastosowanie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Pracownicy ośrodków pomocy społecznej, ośrodków pomocy rodzinie oraz każda osoba powiązana z świadczeniami rodzinnymi. Świadczenie rodzicielskie Wysokość świadczeń Zasady postępowania Zasady przyznawania Zweryfikowane wysokości świadczeń [...]

2017-10-24T06:29:42+00:00 Pomoc Społeczna|

Praca zespołów interdyscyplinarnych

Zapoznanie się z zasadami, celami i metodami pracy zespołów interdyscyplinarnych. Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową. Uczestnicy będą mieli okazję pracować w oparciu o materiały własne, dzięki czemu przekazywana wiedza będzie dopasowana do potrzeb uczestników a wiedza wyniesiona z zajęć  będzie mogła być wykorzystana w praktyce. Pracownicy pomocy społecznej, psychologowie, członkowie zespołów interdyscyplinarnych (policja, [...]

2017-10-24T06:31:15+00:00 Pomoc Społeczna|

Zasady umieszczania w domach pomocy społecznej

Po ukończeniu uczestnik będzie znał m.in.: aktualne przepisy dotyczące umieszczania i kierowania osób do dps, naliczanie odpłatności na starych i nowych zasadach, odwołania. Informacje i teoria uzyskane od praktyka , tj.  osoby na co dzień pracującej w PCPR i OPS. Pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Prawa i obowiązki gminy odnośnie [...]

2017-10-12T11:09:33+00:00 Pomoc Społeczna|

Ochrona danych osobowych w OPS

Wiedza w zakresie stosowania w praktyce ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2004 Nr 33, poz.285 ze zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne [...]

2017-10-24T06:33:40+00:00 Pomoc Społeczna|

Stypendia i zasiłki szkolne

Pogłębienie wiedzy w obszarze regulacji ustawowych w zakresie form pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, prezentacja postępowania w zakresie przyznawania świadczeń. Ośrodki Pomocy Społecznej zajmujący się stypendiami szkolnymi oraz dofinansowaniem zakupu podręczników 1. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne w świetle ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. [...]

2017-10-24T06:34:37+00:00 Pomoc Społeczna|

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Nabycie umiejętności lub ich doskonalenie w sprawach orzekania o prawach do dodatku energetycznego i mieszkaniowego oraz wyjaśnienie wątpliwości powstałych w praktyce. Pracownicy ośrodków pomocy społecznej I. NOWELIZACJA USTAWY-PRAWO ENERGETYCZNE odbiorca wrażliwy energii elektrycznej, jakie wymagania, definicja dodatku energetycznego, wysokość dodatku energetycznego, kto ustala, na jaki okres przyznaje się dodatek energetyczny, zależność między [...]

2017-10-24T06:35:46+00:00 Pomoc Społeczna|

Egzekucja nienależnie pobranych świadczeń

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy praktycznej z zakresu przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w tym w szczególności przebiegu postępowania egzekucyjnego oraz środków obrony podejmowanych przez dłużnika. Pracownicy zajmujący się dochodzeniem należności. Adresatami szkolenia są pracownicy odpowiedzialni za nadzór merytoryczny nad prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń. Obowiązek dochodzenia świadczeń [...]

2017-10-24T06:36:43+00:00 Pomoc Społeczna|