Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020

jest zapoznanie uczestników z istotą pomocy publicznej oraz zasadami jej udzielania i dokumentowania na gruncie przepisów prawa polskiego i UE w nowym okresie programowania na lata 2014-2020. Poruszone zostaną również różnice między istniejącymi a nowymi zasadami udzielania pomocy. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników instytucji zaangażowanych w realizację programów finansowanych ze środków UE, podmiotów udzielających pomocy [...]