Prawo pracy 2017

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów kodeksu pracy, jak również zagadnień budzących rozbieżności interpretacyjne. Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz problemy wynikające ze stosowania przepisów kodeksu pracy i jego aktów wykonawczych. Pracownicy działów kadr i płac, przedsiębiorcy samodzielnie rozliczający współpracowników oraz wszyscy, których interesują zagadnienia dotyczące prawa [...]

Mediacje rodzinne

Przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji. Dla kogo: - wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów; - psychologów, socjologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w [...]

Ochrona Danych Osobowych – nowelizacja RODO

Przygotowanie osób pracujących z danymi osobowymi (gromadzenie, przetwarzanie) do zmian w prawie o ochronie danych osobowych. Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, Administratorzy Danych Osobowych oraz osoby pracujące z danymi osobowymi. Szkolenie to przygotowuje obecnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz osoby pracujące z danymi osobowymi do zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i [...]

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w świetle Rozporządzenia Ogólnego RODO

Kompleksowe przygotowanie osób pracujących z danymi osobowymi (gromadzenie, przetwarzanie) do pełnienia roli Inspektora Ochrony Danych. Osoby, które ubiegają się o status Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz osoby pracujące z danymi osobowymi. Szkolenie to przygotowuje przyszłych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji do zmian w zakresie ochrony danych osobowych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [...]

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność w świetle projektowanych zmian na 2017 r.

Omówienie regulacji dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w świetle zmian od dnia 1 stycznia 2017 r. Tematyka szkolenia obejmuje zasady i tryb dokonywania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego według zasad mających obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017r. Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz starostw powiatowych I. Instytucja prawa użytkowania wieczystego. II. [...]

2017-04-24T11:44:56+00:00 Prawo i Finanse|

Postępowanie administracyjne w sprawach o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Ugruntowanie wiedzy z zakresu realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz jej wykorzystanie w celu uniknięcia błędów skutkujących eliminacją decyzji przez organ odwoławczy. poznanie najczęściej występujących uchybień w wydawanych decyzjach dotyczących warunków zabudowy, trybu i warunków wydawania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Omówienie zasad współpracy z administracją architektoniczno-budowlaną i nadzorem budowlanym [...]

2017-04-24T12:22:45+00:00 Prawo i Finanse|

Inwentaryzacja w JST

Poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie aktualnych definicji oraz ustalania wartości początkowej i możliwości jej zmiany w kontekście środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych i niskocennych składników majątkowych, a także zasad amortyzacji/umorzenia, inwentaryzacji (terminy, metody, częstotliwość, dokumentacja), gospodarki składnikami majątkowymi oraz prowadzenia dokumentacji i ujmowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych i sprawozdawczości. Poszerzenie wiedzy [...]

2017-06-07T11:11:18+00:00 Prawo i Finanse|

Zmiany w rachunkowości i sprawozdawczości

podniesienie kwalifikacji w zakresie prawidłowego stosowania nowych zasad rachunkowości budżetowej, uaktualnienie wiedzy z zakresu zmian zasady rzetelności i istotności oraz zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych,  należności i zobowiązań, a także rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów. zapoznanie uczestników ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2016 roku odnośnie ustawy o rachunkowości i zmiany rozporządzenia Ministra Finansów [...]

2016-10-28T11:27:11+00:00 Prawo i Finanse|

Zmiany w prawie o ochronie środowiska – oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.

Od 1 stycznia 2017 r. diametralnie zmienią się kwestie środowiskowe, które dotyczyć będą m.in. jednostek samorządu terytorialnego (administracji publicznej zajmującej się ocenami oddziaływania na środowisko), a także wnioskodawców, ubiegających się o pozyskanie środków unijnych z uwagi na nowy zakres potrzebnej dokumentacji środowiskowej. Uczestnicy szkolenie zdobędą wiedzę dotyczącą nowych wymagań,  co do zawartości dokumentów środowiskowych [...]

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Celem szkolenia z kodeksu postępowania administracyjnego jest omówienie najważniejszych aspektów postępowania administracyjnego w świetle praktyki urzędniczej. Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli jednostek administracji publicznej, rządowej oraz samorządowej, oraz wszystkich tych, którzy chcą zapoznać się z zasadami KPA. Zagadnienia podstawowe. Źródła prawa i zakres obowiązywania Kpa Zagadnienia ogólne postępowania Postępowanie przed organem I instancji Akta [...]

2017-06-29T10:13:45+00:00 Prawo i Finanse|

Zamówienia publiczne po nowelizacji. Podejście praktyczne

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego prowadzenia i kontrolowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Szkolenie kierowane jest do pracowników, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie spraw związanych z realizacją oraz kontrolą zamówień publicznych. DEFINICJE, ZAKRES STOSOWANIA USTAWY I ZASADY OGÓLNE: 1. Nowe pojęcia wprowadzone do ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. [...]

2017-06-29T10:10:46+00:00 Prawo i Finanse|

Ochrona danych osobowych – aspekty prawne i praktyczne

Zmiana statusu Administratora Bezpieczeństwa Informacji, zwolnienie z obowiązku zgłaszania zbiorów danych do GIODO w określonych przypadkach i ułatwienie transferu danych stanowią najważniejsze obszary, w jakich od 1 stycznia 2015 r. zmieniła się ustawa o ochronie danych osobowych. Brak dokumentacji w zakresie procedur ochrony danych osobowych, kontroli nad udzielanymi zgodami na przetwarzanie danych i niedostosowanie systemu [...]

2017-06-29T10:16:24+00:00 Prawo i Finanse|