Kursy TELC

istock_00000366027

to Europejskie kursy i egzaminy certyfikujące znajomość języków obcych. Egzaminy TELC są uznawane i akredytowane w wielu krajach europejskich zarówno przez uczelnie wyższe, pracodawców jak i administrację publiczną. Zostały stworzone w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Global TC jest licencjonowanym Centrum Egzaminacyjnym TELC od ponad 9 lat. Organizujemy kursy przygotowujące do egzaminów TELC z angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz rosyjskiego. Zajęcia prowadzone są wg. autorskiego programu opracowanego przez zespół lektorów i egzaminatorów TELC współpracujących na stałe z Global TC.

Egzaminy skierowane są do wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności językowe. Certyfikat TELC zwiększa szanse na rynku pracy – coraz częściej pracodawcy honorują egzamin TELC w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Przypominamy, że kandydat na Urzędnika Mianowanego musi posiadać dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej – Dz.U. nr 266, poz. 2230, zał. nr 2). Zapraszamy na KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA URZĘDNIKA MIANOWANEGO

Egzaminy TELC przeprowadzane są w taki sam sposób w całej Europie i oceniane według tych samych kryteriów.

System certyfikacyjny TELC jest administrowany przez organizację non-profit WBT, członka Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe ( ALTE ). System ALTE umożliwia porównanie kompetencji językowych osiągniętych podczas różnych egzaminów, w różnych krajach. ALTE skupia 29 członków (obok WBT, także Alliance Français, Goethe Institut, University of Cambridge) oraz 24 języki europejskie.

  • Zajęcia prowadzimy w grupach od 6 do 12 osób
  • Możliwa jest też organizacja zajęć indywidualnych oraz dla grup zorganizowanych
    SYSTEM ZAJĘĆ:
  • zajęcia tygodniowe (stacjonarne) – od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych dwa lub trzy razy w tygodniu
    zajęcia weekendowe (niestacjonarne) – realizowane w soboty i niedziele – 5 godzin dydaktycznych dziennie
    w dniach i godzinach ustalonych z Klientem w wypadku grup zorganizowanych i zajęć indywidualnych

Ponad 97% uczestników naszych kursów przygotowujących do egzaminu TELC zdaje z sukcesem egzaminy TELC.

97%

Skorzystaj z bezpłatnego TESTU z języka angielskiego, a my powiemy Ci na jakim jesteś obecnie poziomie.

3.02.2018 Warszawa (HARMONOGRAM)
07.04.2018 Egzamin
14.04.2018 Egzamin

Kurs przygotowujący do egzaminu TELC – 50 godzin dydaktycznych – 850 zł.

Przy wpłacie jednorazowej przed rozpoczęciem kursu – 6% zniżki

Egzamin TELC od 590zł (cena egzaminu uzależnione są od liczby osób)

Mariusz Gutowski – 22 333 74 26, e-mail: m.gutowski@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Terminy:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy (PDF)
2017-11-06T14:09:25+00:00 Administracja|