Warsztat tworzenia wniosków w ramach RPO oraz zasady rozliczania projektów

 • wzrost praktycznych umiejętności opracowania dobrej jakości projektów w ramach RPO.
 • poznanie zagadnień praktycznego podejścia do pisania projektów oraz zasad oceny projektów;
 • zapoznanie uczestników ze zmianami w generatorze wniosków oraz wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
 • nabycie umiejętności pisania wniosków o dofinansowanie w ramach EFS
Osoby zainteresowanie aplikowaniem o środki europejskie w Nowej Perspektywie Finansowej
 1. Pomysł na projekt
  1. Matryca projektowa
  2. Drzewo celów
  3. Fiszka projektowa
 2. Przygotowywanie wniosku aplikacyjnego
  1. uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
   1. zasada równości szans w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu
   2. cele projektu (ogólny i szczegółowe), wskaźniki i ich źródła weryfikacji
   3. metodologia SMART
  2. Opis grupy docelowej
   1. szczegółowa charakterystyka grupy docelowej
   2. uzasadnienie wyboru grupy docelowej
   3. sposoby rekrutacji i selekcji
   4. oczekiwania uczestników
  3. Opis planowanych działań
   1. wartość dodana w projektach
   2. harmonogram realizacji projektu
  4. Rezultaty w projekcie
   1. twarde i miękkie rezultaty
   2. produkty projektu
   3. sposób mierzenia rezultatów i produktów
   4. przełożenie rezultatów na cele projektu
  5. Potencjał Projektodawcy
   1. opis doświadczeń
   2. sposób zarządzania projektem
   3. rola partnerów
   4. potencjał instytucjonalny
   5. równościowy sposób zarządzania projektem
  6. Budżet projektu
   1. koszty kwalifikowane i niekwalifikowalne
   2. zasady konstruowania budżetu
   3. koszty pośrednie i bezpośrednie.
   4. metodologia wyliczania kosztów pośrednich i wkładu prywatnego
   5. pomoc publiczna w projektach
   6. cross-financing i środki trwałe – zasady zakupu sprzętu
   7. reguła proporcjonalności
 3. Zasady oceny wniosków
 4. Zmiany we wniosku w odniesieniu do poprzedniego okresu programowania
 5. Zasady rozliczania projektów
  1. dokumentacja wydatków
  2. reguła proporcjonalności
  3. zasada konkurencyjności – zlecanie usług, zasady korzystania z bazy konkurencyjności
  4. zatrudnianie personelu zgodnie z wytycznymi;
 6. Kontrola w projektach
Mini – wykłady ze strony trenera prowadzącego są wprowadzeniem, bądź podsumowaniem prac uczestników. Punktem wyjścia i priorytetem jest przepracowanie wiedzy teoretycznej, aby w sposób łatwy i bezproblemowy wiedza wykorzystywana była w realiach zawodowych.

Mini – wykłady
Ćwiczenia
Case study
Dyskusje moderowane przez trenera
Praca indywidualna, w parach i grupach
Warsztaty z użyciem technik wizualnych

 • Uczestnicy szkolenia zapoznają się z możliwościami pozyskania dotacji w nowej perspektywie 2014-2020, będą wiedzieli jaką dokumentację i kiedy należy przygotować.
 • Każdy uczestnik szkolenia będzie miał możliwość skorzystania z bezpłatnej konsultacji (1 godz.) z naszym ekspertem (w umówionym terminie po szkoleniu).

Poznań: 23-24.02.2017
Gdańsk: 27-28.02.2017
Warszawa: 19-20.04.2017
Kraków: 25-26.04.2017
Wrocław: 27-28.04.2017
Poznań: 09-10.04.2017
Gdańsk: 11-12.05.2017

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 690 zł.
Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób z jednej instytucji przewidziany rabat w wysokości 10%.

NASI EKSPERCI:

Ilona Książek, tel. 510 160 090, email: i.ksiazek@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Miasto i termin szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-02-23T12:34:53+00:00 Fundusze Europejskie 2014-2020|