Zamówienia publiczne po nowelizacji. Podejście praktyczne

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego prowadzenia i kontrolowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Szkolenie kierowane jest do pracowników, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie spraw związanych z realizacją oraz kontrolą zamówień publicznych.

DEFINICJE, ZAKRES STOSOWANIA USTAWY I ZASADY OGÓLNE:

1. Nowe pojęcia wprowadzone do ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiana znaczenia dotychczasowych pojęć.
3. Zmodyfikowane redakcyjnie i merytorycznie zakresy wyłączeń ze stosowania przepisów PZP.
4. Modyfikacja terminów w zamówieniach publicznych – usprawnienie procedur poprzez skrócenie terminów.
5. Zasady komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych po nowelizacji: składanie wniosków o dopuszczenie do postępowania oraz ofert za pośrednictwem profilu nabywcy oraz sprawozdawczości.
6. Aspekty społeczne, innowacyjne i środowiskowe w znowelizowanej ustawie PZP.

SZACOWANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ:

1. Nowe reguły ustalania wartości zamówienia – odmienności w stosunku do zakazu dzielenia i nakazu sumowania. Dzielenie zamówień na części.
2. Szacowanie na potrzeby planowania a szacowanie wartości w procedurze udzielenia zamówienia.
3. Nowe reguły opisywania przedmiotu zamówienia – możliwe problemy.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Nowe wymagania informacyjne w dokumencie SIWZ.
2. Wadium po nowelizacji – fakultatywność zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).
4. Potwierdzanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania i warunki udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacji).
5. Nowe zasady doboru warunków udziału w postępowaniu pod kątem oceny przez Zamawiającego rzetelności i efektywności Wykonawcy.
6. Katalog dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
7. Warunki udziału a możliwy zarzut ograniczenia dostępu do zamówienia – limity w zakresie zdolności ekonomicznej a zdolność ekonomiczna jako warunek udziału w postępowaniu.
8. Korzystanie z zasobów innych podmiotów – wymagane dokumenty.
9. Obowiązek zatrudnienia przez wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę w przypadku niektórych robót budowlanych i usług.
10. Wyjaśnienia w zakresie spełnienia / niespełnienia warunków udziału. Zasady bezpiecznego uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnienie warunku.
11. Poświadczenia i oświadczenia własne w postępowaniu.

KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. Dobór kryteriów oceny ofert w nowym stanie prawnym – nowe zasady – rewolucyjne zmiany.
2. Kryteria pozacenowe w nowym stanie prawnym. Jednoczesne stosowanie kilku kryteriów pozacenowych i wpływ na przejrzystość procedury.
3. Zmiany: definicje, forma oferty, przesłanki odrzucenia,
4. Nowe zasady badania rażąco niskiej ceny.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty – dokumentowanie.
6. Nowe przesłanki unieważnienia postępowania.

TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

1. Zmiany w zasadach prowadzenia postępowań w poszczególnych trybach: Przetarg nieograniczony, Przetarg ograniczony, Dialog konkurencyjny, Negocjacje z ogłoszeniem, Negocjacje bez ogłoszenia, Partnerstwo inwestycyjne.
2. Nowe reguły prowadzenia postępowań – umowa ramowa, dynamiczny system zakupów oraz konkurs.
3. Modyfikacje procedury udzielenia zamówienia publicznego w przypadku zamawiających sektorowych.

ŚRODKI ODWOŁAWCZE, UMOWA I JEJ REALIZACJA:

1. Nowe warunki dopuszczające zmianę umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Środki odwoławcze – rozszerzenie zakresu stosowania środków odwoławczych w zamówieniach poniżej progów unijnych.
3. Zmiany w zakresie liczenia terminów na wniesienie środka odwoławczego.
4. Zmiany w zakresie orzekania w sytuacji częściowego uwzględnienia zarzutów przez zamawiającego.

Oferujemy możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego.
Warszawa 13.09.2017
Kraków 15.09.2017
Wrocław 20.09.2017
Poznań 22.09.2017
Gdańsk 27.09.2017

700 zł + VAT*

Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe i lunch. Cena nie obejmuje kosztów noclegu i parkingu.

*- Szkolenia dofinansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT.

NASI EKSPERCI:

Ilona Książek, tel. 510 160 090, email: i.ksiazek@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

termin i miejsce:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-06-29T10:10:46+00:00 Prawo i Finanse|