Zarządzanie zespołem produkcyjnym – jakie narzędzia, taki efekt

Celem jest wykształcenie umiejętności niezbędnych w procesie tworzenia i kierowania efektywnym zespołem produkcyjnym, zdolnym do realizacji celów firmy w obecnych warunkach i reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu.

Menedżerowie i kierownicy oraz pracownicy działów kadr i HR w firmach produkcyjnych

Trudności w zarządzaniu zespołem produkcyjnym

 • Różnica w przygotowaniu do wykonywania zadań i jej wpływ na działanie zespołu
 • Różnice wiekowe (pokoleniowe) a sposób podejścia do zadań, szefa, komunikacji i odpowiedzialności
 • Reguły pracy zespołowej – jak sprawić aby również członkowie zatrudnieni na krótki czas je podzielali?
 • „Izolacja” pracowników w procesie a przynależność do zespołu
 • „narzędziownia” menedżera zarządzającego zespołem produkcyjnym

 Wyznaczanie celów i zadań, planowanie i organizowanie pracy

 • W jaki sposób ustalać i przekazywać cele?
 • Rodzaje celów i zadań
 • W jaki sposób opisywać zadania pracownikom produkcyjnym?
 • Techniki zarządzania czasem pracowników.

 Zwiększanie efektywności działań zespołowych i poczucia przynależności do zespołu

 • Coaching przystanowiskowy czyli metoda OJT (On the Job Training) w służbie menedżera i zespołu
 • Grupowe rozwiązywanie problemów – techniki wzmacniające przynależność do zespołu i odpowiedzialność: diagram przyczynowo-skutkowy, 635, burza mózgów
 • Wspólne działania na bazie jakości: generowanie i wprowadzanie usprawnień jako element wzmacniania odpowiedzialności i motywacji oraz wspomagający procesy grupowe
 • Rotacja na stanowiskach jako element awansu poziomego i zapewnianie elastyczności działań zespołu.

Komunikacja interpersonalna z członkami zespołu produkcyjnego:

 • Jak rozpoznać własny styl komunikacyjny i dostosować go do potrzeb kontaktów z współpracownikami?
 • Bariery w komunikacji i ich eliminowanie
 • Bariery komunikacyjne wynikające z różnicy pokoleń (pokolenie y i 3c)
 • Prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami – zasady przekazywania konstruktywnej krytyki; informacja zwrotna
 • Konfrontowanie nieadekwatnych wyobrażeń i oczekiwań pracowników,
 • Rozmowa z pracownikiem kontestującym i wyrażającym niezgodę
 • Radzenie sobie z wysokimi oczekiwaniami i roszczeniami.

Metodyczne delegowanie zadań jako element motywacji

 • Jak i kiedy delegować zadania?
 • Przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych,
 • Ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu
 • Elementy blokujące delegowanie zadań
 • Techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań
 • Monitoring i ocena wykonania zadania przez pracowników

Sposoby motywowania pracowników:

 • Jakie czynniki i wartości motywują zespół produkcyjny do lepszej pracy?
 • Motywatory dla pokolenia Y i 3C
 • Skuteczne metody okazywania uznania i aprobaty
 • Opracowanie indywidualnych planów motywowania pracowników
 • Jak zapobiegać spadkowi motywacji w zespole produkcyjnym?
 • Najczęściej popełniane błędy w motywacji pracowników

Wpływ kierownika na strukturę i funkcjonowanie zespołu:

 • Nieformalny lider czyli „gwiazda” w zespole – korzyści i zagrożenia dla szefa i zespołu.
 • Własny przykład przełożonego jako czynnik wpływający na spójność i działanie zespołu
 • blokujące zachowania w zespole i ich eliminowanie (obniżanie wartości występowania)
 • Typowe przejawy przesuwania odpowiedzialności przez pracownika i sposoby reagowania szefa
 • Sposoby budowanie autorytetu i wzmacniania zaufania do szefa
 • Rozwijanie u pracownika samodzielności w rozwiązywaniu problemów.
 • Monitoring i wsparcie mentorskie pracowników pokolenia Y i 3C.

Problemy z konfliktami

 • Konflikty między pracownikami zespołu
 • Sposoby oddziaływania szefa w sytuacjach konfliktowych,
 • Umiejętność wykorzystania pozytywnych stron konfliktu
 • Opór wobec zmian jako przyczyna konfliktu między szefem a zespołem,
 • Jak radzić sobie z wpływem i manipulacją mocno zwartych zespołów?

12-13 luty 2018 Warszawa

890 zł + VAT

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2018-01-02T13:49:00+00:00 Biznes i Zarządzanie|